?וכלת לולסמ הזיאב
 
 
?0 ןתונש לולסמה ימ לש .א
?35 ןתונש לולסמה ימ לש .ב
?תילג לש לולסמה ןתונ רפסמ הזיא .ג
?רתויב לודגה רפסמה תא ןתונ לולסמ הזיא .ד
?75 ןתיי סדה לש לולסמה םא ,הלחתהה רפסמ היהי המ .ה
?דרו לש רפסמה הנתשי םאה    

 
 
'ד - 'ג תותיכל Number Sense:תרבוחה ךותמ המגרות תוליעפה
Alistair McIntosh, Barbara Reys, and Robert Reys:י"ע הבתכנ
Dale Seymour Publications, 1997

 

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ 04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ