?ראשנ המ
 
.לאמשמש עובירב זמר לכל תובושתה תא וקחמ ,ראשנ המ אוצמל ידכ
 
9 8 7
6 5 4
3 2 1
11 - 5 לש וא 10 - 2 לש האצותה אל וז

10 - 7 לש וא 12 - 3 לש האצותה אל וז

8 - 4 לש וא 7 - 2 לש האצותה אל וז

יגוז - יא רפסמ אל הז

_________ ?ראשנ המ
.1
 
9 8 7
6 5 4
3 2 1
11 - 7 לש וא 10 - 8 לש האצותה אל וז

6 - 5 לש וא 11 - 2 לש האצותה אל וז

12 - 5 לש וא 9 - 3 לש האצותה אל וז

4 - מ לודג אל הז

_________ ?ראשנ המ
.2
 
9 8 7
6 5 4
3 2 1
12 - 9 לש וא 10 - 4 לש האצותה אל וז

8 - 7 לש וא 11 - 3 לש האצותה אל וז

12 - 3 לש וא 8 - 3 לש האצותה אל וז

יגוז רפסמ אל הז

_________ ?ראשנ המ
.3
 
 
 
Nimble with Numbers :תוליעפה רוקמ
Leigh Childs and Laura Choate, Dale Seymour Publications, 1998 :תאמ

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ