?רתוי וא תוחפ
 
: עודמ וריבסהו ,רתוי בוט ןדמוא הזיא וטילחה
 
7144 + 6387 .ב

10,000 - מ רתוי   
10,000 - מ תוחפ   
536 + 329 .א

900 - מ רתוי   
900 - מ תוחפ   
 
665 + 38 + 229 .ד

1000 - מ רתוי   
1000 - מ תוחפ   
65,743 + 8388 .ג

70,000 - מ רתוי   
70,000 - מ תוחפ   
 
758 - 249 .ו

500 - מ רתוי   
500 - מ תוחפ   
71,736 + 5896 + 6376 .ה

90,000 - מ רתוי   
90,000 - מ תוחפ   
 
60,245 - 7897 .ח

50,000 - מ רתוי   
50,000 - מ תוחפ   
5263 - 1497 .ז

4000 - מ רתוי   
4000 - מ תוחפ   
 
.םכלשמ תומוד תולאש ואיצמה
 
ו - ד תותיכל Number Sense: תרבוחה ךותמ הדבועו המגרות תוליעפה
by Alistair McIntosh, Barbara Reys, Robert Reys, and Jack Hope. Dale Seymour
Publications, 1997

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ