םימואת טעמכ
 
.ותוא ורבחו ןותנה רפסמהמ דחאב ןטקה וא דחאב לודגה רפסמ ואצמ

.םוכסה תאו "תוחפ" וא "רתוי" ומילשה
 
 
.םיפסונ םימוד םיליגרת ורבח
 
http://www.bbc.co.uk/schools/numbertime/ :רתאה ךותמ החקלנ תוליעפה
 

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ