.1
 
 
 
1 5 ____ ____ ____ ____
 
 
.2
 
 
 
1 6 ____ ____ ____ ____
 
 
תובוחר ,ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה - יוליגו רקח תויוליעפ ,םירגתאו תומישמ