םירבשו ףוציר

 
.יקנע םלוא לש הפציר ףוציר לש םגדמ קלח ןלהל

.םימיאתמ םירבש ובתכ ? עבצ לכ הווהמ הפצרהמ קלח הזיא
 
 
Nunber Sense : רוקמ
by: Alistair McIntosh, Brabara Reys, Robert Reys, Dale Seymour Publications, 1997

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ