םירמסמ חול לע םיחטש

 
.5 × 5 םירמסמ חול לע םיעוביר 50 רייצל ןתינ

: אמגוד ןלהל.םחטש לדוג יפל םיעובירה תא ןיימנ
 
.םינושה םיעובירה חטש תא a תרזעב ובשח , a - ל הווש חולב רתויב הנטקה ךרואה תדיחיו הדימב
 
:תעה בתכמ הדבוע תוליעפה
Mathematics Teaching in the Middle School, May 2005.

31905 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה - ידוסיה ךוניחב הקיטמתמל יצרא םירומ זכרמ
04 - 8288073 .סקפ                                                                                        04 - 8240646 'לט
E-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il :ל"אוד http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :רתאה תבותכ