Untitled Document
header
 חומרי הוראה 

חומרי הוראה למורי מורים

הוראת הגיאומטריה - נייר עמדה
נייר עמדה המציג דעות והמלצות הנוגעות לתכנים ולמיומנויות בגיאומטריה, לפדגוגיה ולהתפתחות מקצועית של מורי הגיאומטריה בארץ. ההמלצות מבוססות על ממצאי מחקרים בארץ ובעולם וניסיון אישי של המשתתפים בדיונים שנערכו באוניברסיטת חיפה על ידי קהילת העוסקים בחינוך מתמטי בארץ בתחום הוראת הגיאומטריה בבית הספר.

קורס איתור וניתוח קשיים - השבר הפשוט 

אוגדנים בעקבות השתלמויות

פעילויות להשתלמויות מורים

חומרי ההתמקצעות

הרצאות מצולמות 

ערכת הדרכה למורי מורים לכיתות ג-ו

נושאים כלליים

נושאים מתוכנית הלימודים

You are here