Untitled Document
header
תוכניות לימודים

ספרי לימוד וחומרי למידה

תכנית אוריגאמטריה מתוקשבת – הוראת גאומטריה באמצעות אומנות האוריגאמי בסביבה מתוקשבת בגן ובכיתות א-ו new
 
ידיעונים של מפיצי ספרי הלימוד:

ערכה חדשה: מא' ועד ת'אנגרם
את הערכה הגו ופיתחו פרופ' נצה מובשוביץ-הדר וד"ר אורית ורטהיים. הערכה בהוצאת תלתן, ערכות למידה בע"מ. 

סדרה חדשה להוראת מתמטיקה בבתי הספר היסודיים מבית מטח 
לקראת שנת הלימודים תשע"ה יצא לאור הספר הראשון בסדרה: שבילים פלוס לכיתה א. הספר אושר על-ידי משרד החינוך.

ספר למורים: "מתמטיקה של בית ספר יסודי" מאת פרופ' רז קופרמן. בהמלצת הפיקוח על המתמטיקה.

המלצה לערכת אביזרי הוראה ולמידה במתמטיקה בתי ספר יסודיים מאתר האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך 

מפיצים של ספרי לימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי 

רשימת ספרי עזר למורי המתמטיקה

הוצאת מעלות בע"מ - לרכישה של חוברת תכנית הלימודים 

חומרי לימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי בהוצאת מכון ויצמן למדע  

סדרת ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות א-ה (אנגלית) 

פריסה לספר לימוד מתמטיקה לכיתה ז חלק א: מתמטיקה משולבת, מכון ויצמן למדע 

דוחות מכון ויצמן בנושא תכניות להוראת המתמטיקה:

הצגת שיטות וחומרי לימוד להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי  

ממדים לבחירת חומרי למידה, משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, צוות יישום מתמטיקה

איסוף מידע וחומרים הקשורים לנושא מסויים באתר מרכז המורים: הכוונה והסברים 

התאמת משדרי הטלוויזיה החינוכית לתכנית הלימודים

You are here