Untitled Document
header

שילוב המחשב בהוראה

הפיל ובעיית הממוצע
מאת: שלי רוטה, ד"ר אלכס פרידלנדר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: פתרון בעיות בעזרת גיליון האקסל ודיווח על התנסות בכיתה.

שילוב גליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות
מאת: ד"ר ענת קלמר, רונית אלין
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002

מה אפשר ללמוד על שברים רק עם מחשבים?
מאת: ד"ר אילנה ארנון, פרופ' פרלה נשר, ד"ר רנטה נירנברג
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003

לימוד נושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת
מאת: ג'וני אוברמן, ד"ר ענת קלמר, שרה קרול
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003

מחו"ג - מתמטיקה, חקר וגיליון אלקטרוני
מאת: אורית וולמן, תמר דרור, איריס רוזנטל
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004

You are here