Untitled Document
header

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה

מגוון היישומונים הקיימים ברשת האינטרנט ללמידת והוראת מתמטיקה הוא עצום. מרכז המורים הארצי יצר הדגמות קצרות לשילוב יישומונים בהוראת נושאים בגיאומטריה ופעולות במספרים.
ההדרכות מובאות במטרה לתמוך בהוראה ולמידה משולבות טכנולוגיות ולהציע שילוב בניות דינמיות המציגות מאפיינים חשובים של מושגים מתמטיים מרכזיים.
הסרטונים יוכלו לשמש הן במליאה והן בהוראה פרטנית עם מתקשים או מצטיינים, בהתאם למטרה ולמגוון הסרטונים שיכנסו למאגר.

יוצר הסרטונים: אסי דביר


You are here