Untitled Document
header

פירמידותapplet

הפעילות בשילוב היישומון פריסת פירמידה מאתר "גלים"


נושא הפעילות
הפעילות מתמקדת בחקר פירמידות. פעילות זו הינה בנושא גיאומטריה במרחב ומיועדת לכיתה ו'.

חזרה לתפריט


מטרת המשימה

 • בפעילות הראשונה התלמיד יתנסה בבניית פירמידה ישרה (משולשת, מרובעת ומחומשת) באמצעות קיפולי נייר וירחיב את חקר הפירמידות באמצעות יישומון. בהמשך התלמיד ימנה בכל אחת מהפירמידות את מספר הקדקודים, הצלעות והפאות, וירכז את הממצאים בטבלה. לאור הטבלה התלמיד ימצא חוקיות והקשרים ויוכל ליישם את מסקנותיו בפירמידות נוספות.
 • בפעילות השנייה התלמיד יחקור את פריסות הפירמידות באמצעות יישומון. לאחר חקירה זו, התלמיד יתנסה בשרטוט פריסה ובניית פירמידה באמצעות קיפולי נייר.

חזרה לתפריט


מושגים מתמטיים

פאון, פאה, פריסה, מצולע, פאות, מעטפת, קדקוד, צלעות.

חזרה לתפריט


פעילות א'

לפניכם 12 משולשים שווי שוקיים חופפים. גזרו אותם (מצורף דף משולשים לגזירה).

 1.  קחו 3 משולשים והצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיהם זה לזה והדביקו אותם בעזרת נייר דבק. קפלו את המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע בראשון והדביקו אותם. מהו המצולע החסר כדי ל"סגור" את הגוף?
  שרטטו את המצולע החסר, גזרו והדביקו אותו.
  תנו שם לגוף שהתקבל.

 2. באותו אופן, קחו 4 משולשים, הצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיהם זה לזה והדביקו אותם בעזרת נייר דבק. קפלו את המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע בראשון והדביקו אותם.
  מהו המצולע החסר כדי ל"סגור" את הגוף?
  שרטטו את המצולע החסר גזרו והדביקו אותו.
  תנו שם לגוף שהתקבל.

 3.  באותו אופן, קחו 5 משולשים, הצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיהם זה לזה והדביקו אותם בעזרת נייר דבק. קפלו את המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע בראשון והדביקו אותם.
  מהו המצולע החסר כדי ל"סגור" את הגוף?
  שרטטו את המצולע החסר גזרו והדביקו אותו.
  תנו שם לגוף שהתקבל.

 4. רשמו תגליות מעניינות על הגופים שהתקבלו: ________________________________________________________.

הידעתם....?

did-you-know-1

 • בדקו בכל פירמידה כמה פאות יש במעטפת וכמה צלעות יש בבסיס.
 • שערו מהו הקשר בין מספר הצלעות של מצולע הבסיס לבין מספר פאות המעטפת?

חקרו עוד פירמידות בעזרת שימוש ביישומון
היכנסו ליישומון פריסת פירמידות.

 • משמאל למסך תוכלו להגדיר את מספר הצלעות שמהוות את בסיס הפירמידה.
 • בדקו שגוף הפירמידה נמצא במצב "סגור".
 • בנו פירמידה שמצולע הבסיס שלה הוא משולש; מרובע; מחומש.
 • הגדילו את מספר הצלעות של צורת הבסיס ובנו פירמידות שבסיסן הוא מצולע שיש בו יותר מחמש צלעות.
 • בדקו את השערתכם. האם היא השתנתה?

הידעתם....?

 did-you-know-2

היעזרו בגופים שבניתם וביישומון והשלימו את הטבלה הבאה:

table-1

שימו לב: ניתן לשנות את כיוון הפירמידות ביישומון כדי למנות את הצלעות, הקדקודים והפאות שלה.

מתבוננים ומגלים:

 • מה הקשר בין מספר הצלעות של מצולע בסיס הפירמידה לבין מספר הצלעות שלה?
 • האם נוכל לבנות פירמידה שיש לה מספר אי זוגי של צלעות? הסבירו. מה הקשר בין מספר הצלעות של מצולע בסיס הפירמידה לבין מספר הקדקודים שלה?
 • מה הקשר בין מספר פאות המעטפת לבין מספר פאות הפירמידה?
 • על פי החוקיות שמצאתם, כיצד הייתם משלימים את הטבלה הבאה:

table-2

חזרה לתפריט


פעילות ב' – פריסה של פירמידה

היכנסו ליישומון.

 • בנו פירמידה משולשת. בדקו שגוף הפירמידה נמצא במצב "סגור".
 • פתחו את הפירמידה עד הסוף. תארו את הפריסה שקיבלתם. ממה היא מורכבת?
 • נסו להזיז את הפריסה שקיבלתם ולשנות את כיוונה. האם הצורה השתנתה?
 • סגרו את הפריסה בחזרה. מה קיבלתם?
 • חזרו על פעילות זו בפירמידות שונות.

 • בנו פירמידה כרצונכם ונסו להגדיל / להקטין את גובה הפירמידה.
  בדקו את פריסתה. מה השתנה ומה נשאר קבוע?

 • בנו פירמידה כרצונכם ונסו להגדיל / להקטין את בסיס הפירמידה.
  בדקו את פריסתה. מה השתנה ומה נשאר קבוע?

 

דף עבודה – שרטוט פריסה ובניית פירמידה

 1. לפניכם מצולע שיהווה בסיס של פירמידה.
 2. הוסיפו לשרטוט משולשים כך שתתקבל פריסה של פירמידה.
 3. בדקו ביישומון את הפריסה שהתקבלה.
 4. גזרו את הפריסה ונסו לבנות ממנה פירמידה.
 5. חזרו על סעיפים 2-4 ומצאו אפשרויות נוספות לפריסה של הפירמידה הזו.
  square
 6.  חזרו על סעיפים 2-5 לגבי המצולע הבא.

  hexagon

חזרה לתפריטYou are here