Untitled Document
header

פאונים משוכלליםicosahedron

הפעילות מתבצעת בעזרת היישומון המקושר מבית illuminations.


נושא הפעילות
הפעילות המוצגת להלן מתמקדת בחקר פאונים משוכללים באמצעות יישומון.
פעילות זו הינה בנושא גיאומטריה במרחב ומיועדת לכיתות ו'.

חזרה לתפריט


מטרת המשימה

הפעילות בנושא פאונים משוכללים נבנתה בעזרת יישומון המאפשר חקר של תכונות הגופים המשוכללים במספר דרכים:

 1. באמצעות ייצוג פריסות, גזירתן ובניית הפאון המשוכלל.
 2. באמצעות ייצוג הפאון המשוכלל וחקר תכונותיו בעזרת כלים מוחשיים המאפשרים בדיקה.

מטרת הפעילות היא לגלות שהגופים המשוכללים מורכבים ממצולעים משוכללים וחופפים ובכל קדקוד נפגשות מספר שווה של פאות.
בהמשך הפעילות, התלמידים יחקרו ויתנסו בבניית פינות תלת מימדיות, ויסיקו שניתן לבנות גופים משוכללים רק ממשולשים שווי צלעות, ריבועים ומחומשים משוכללים.

חזרה לתפריט


מושגים מתמטיים

מצולע משוכלל, מצולעים חופפים, גוף משוכלל, פאון, צלעות, קדקוד.

חזרה לתפריט


שלב 1 - הקובייה

 1. היכנסו ליישומון.
 2. בחרו בחלק העליון משמאל (select a shape) באפשרות My Own Net.
  my-own-net
 3. בנו את הפריסה הבאה: 
  prisa1
  שערו: איזה פאון יתקבל מפריסה זו? ______________________________.

 4.  הדפיסו את הפריסה, גזרו וקפלו את פאותיה. האם השערתכם נכונה?

  לפני הסעיף הבא, נקו את המסך בעזרת כפתור המחק:
   erase 

 5. בנו את הפריסה הבאה:
  prisa2
  איזה פאון התקבל הפעם? ________________________.
   
 6. הדפיסו את הפריסה, גזרו וקפלו את פאותיה. האם השערתכם נכונה?
  cube-statement
 7. בנו עוד שלוש פריסות של קובייה ושלוש פריסות שאינן של קובייה.
 8. בדקו: הדפיסו, גזרו וקפלו. האם צדקתם?

 9. בחרו בחלק העליון משמאל (select a shape) ב- Cube (קובייה).

 10. עמדו על הקובייה עם החץ של העכבר והתבוננו עליה מכל הזוויות.
  על מנת לראות באופן ברור יותר את הפאות, ניתן לבחור באפשרות shaded:
  shaded

 11.  צבעו את פאות הקובייה בצבע צהוב:בחרו בצבע הצהוב מתוך סקלת הצבעים:
  coloring-faces
  לאחר בחירת הצבע, הקליקו עם הסמן על פאות הקובייה. ניתן לסובב את הקוביה ע"י לחיצה רצופה עם הסמן על הקובייה והזזתה.
  כמה פאות (Faces) יש בקובייה? ____________.

 12. צבעו את צלעות הקובייה בצבע כחול.בחרו בצבע הכחול מתוך סקלת הצבעים והקליקו עם הסמן על צלעות הקובייה.
  כמה צלעות (Edges) יש בקובייה? ____________.

 13. צבעו את קדקודי הקובייה בצבע אדום.בחרו בצבע האדום מתוך סקלת הצבעים והקליקו עם הסמן על קודקודי הקובייה.
  כמה קדקודים (Vertices) יש בקובייה? _________.

* הערה: תוכלו לבדוק את נכונות תשובותיכם ע"י לחיצה על Show Total:
show-total

השלימו:

 faces-in-a-cube-statement

חזרה לתפריט


שלב 2 - הארבעון

 1. בחרו בחלק העליון משמאל ב– My Own Net.
 2. נסו לבנות את הפריסה הבאה:
  prisa3
 3. השלימו:
  מה משותף לצורות המרכיבות את הפריסה? ______________________________.
  שערו איזה פאון יתקבל מפריסה זו? ___________________________________.
 4. הדפיסו את הפריסה, גזרו וקפלו את פאותיה. האם השערתכם נכונה?
  השלימו:
  Tetrahedron-statement-1
 5. בחרו בחץ העליון ב– Tetrahedron (ארבעון).
 6. עמדו על הארבעון עם החץ של העכבר והתבוננו עליה מכל הזוויות.
 7. צבעו את פאות הארבעון בצבע צהוב. כמה פאות (Faces) בארבעון? ____________.
 8. צבעו את צלעות הארבעון בצבע כחול. כמה צלעות (Edges) בארבעון? ____________.
 9. צבעו את קדקודי הארבעון בצבע אדום. כמה קדקודים (Vertices) בארבעון? _________.
 • הערה: תוכלו לבדוק את נכונות תשובותיכם ע"י לחיצה על Show Total.
  השלימו: 
  Tetrahedron-statement-2

חזרה לתפריט


שלב 3 - תמניון, תריסריון ועשרימון

מסכמים וממשיכים:

 1. השלימו בטבלה את הנתונים שמצאתם לאור חקר הקובייה והארבעון.
 2. היעזרו ביישומון להשלמת הנתונים הנוספים בטבלה.
  table
 3. התבוננו בטבלה והשלימו:
  Platonic-solid-statement
  did-you-know

חזרה לתפריטYou are here