Untitled Document
header

קוביות צבעוניות
פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון

הפעילות עוסקת בגיאומטריה מרחבית. במהלך הפעילויות התלמידים משתמשים בראיה מרחבית, ייצוגים שונים ומבטים שונים של הקובייה. הפעילות מעודדת שיתוף פעולה, עבודה שיטתית ושימוש בנימוקים וחשיבה לוגית. 

applet

הפעילות עובדה ותורגמה מתוך: http://nrich.maths.org/768

לפעילות בעברית / arabic new

 

 You are here