Untitled Document
header

ספרים ומבצעים - מבולבלים? 

הבעיה מאפשרת לתלמידים לפתח כלים לארגון נתונים וממצאים. התלמידים מתבקשים בסוף הפעילות להגיע להכללות ולמסקנות.
דרך אחת לפתרון וארגון הנתונים היא בשילוב גיליון אקסל.
במידה והתלמידים לא יזמו את פתרונם הראשוני בעזרת כלי זה ניתן לאפשר להם להיחשף ליתרונותיו בשלב הבא בפתרון הבעיה. 

לפעילות בעברית / arabicכנסים וימי עיון

מתמטיקה, אומנות ותרבות - מחקרים, שימושים והתנסויות המקשרים בין התחומים new
יום חמישי, 30 במרץ 2017, במטח, רחוב קלאוזנר 16, תל-אביב.

מספר חזק 2000 - גיליון 27

issue27-cover

קישורים

אביב הגיע, פסח בא

You are here