Untitled Document
header
המשימה לתלמיד חומרי הוראה   חומרי הוראה למורים

אוגדן משימות הערכה

אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוך תכנית הלימודים. לכל אחת מהמשימות מצורפים הפריטים:

 • המשימה לתלמיד
 • תיאור המשימה - מיועד למורה
 • המשימה בצירוף מחוון – מיועד למורה כדף משוב לתלמיד בעקבות ביצוע המשימה
 • תוצרי תלמידים ותיאור הערכתם.

כתיבת האוגדן: ד"ר יניב ביטון
קראו והעירו (תשע"ה): ד"ר דורית נריה, מר גנאדי ארונוביץ, ד"ר מיכל סוקניק, ד"ר נורית שמואלי
קראו והעירו (תשע"ו): ד"ר דורית נריה, נורית לוין

לאוגדן המלא (תשע"ה)


פעילויות האוגדן לפי כיתות ונושאים מתכנית הלימודים: 

 משך הפעילות    נושאים מתכנית הלימודים שכבת גיל שם הפעילות
25-35 דקות
 • המספרים הטבעיים בתחום העשרים
א-ג
 15-20 דקות
 • חיבור
 • כפל
 • שאלות מילוליות
ב-ג
 20-30 דקות
 • המספרים הטבעיים בתחום המאה
ב-ה
 15-20 דקות
 • הכלה בין קבוצות
  (בתכנית הלימודים מופיע הכלה בין קבוצות.. 
  המספרים)
 • חיבור וחיסור
ג-ד
 10-15 דקות 
 • חיבור
 • חיסור
 • שאלות מילוליות
ג-ד
 20-30 דקות
 • משקל
 • המרת יחידות
 • שאלות מילוליות
ג-ו
משימה בשילוב תצפית
 • חיבור
 • תרגיל שרשרת
 • שאלות מילוליות
ד
משימה בשילוב ראיון
 • חיסור
 • שאלות מילוליות
ד-ה
25-40 דקות
 • כפל
 • חילוק
 • שעון
 • שאלות מילוליות
ד-ו
25-40 דקות
 • כפל
 • חילוק
 • זמן
 • שאלות מילוליות
ד-ו
 20-35 דקות
 • כפל
 • חיבור
 • סדר פעולות חשבון
 • שאלות מילוליות
ד-ו
 25-40 דקות
 • כפל
 • חילוק
 • בעיות מילוליות
ד-ו
 20-35 דקות 
 • כפל
 • חיבור
 • סדר פעולות חשבון
 • שאלות מילוליות
ד-ו
 20-30 דקות 
 • כפל
 • חילוק
 • שאלות מילוליות
ד-ו
 25-40 דקות 
 • שטח ריבוע
 • הכרת הקובייה
 • שטח פנים של קובייה
ד-ו
 25-40 דקות 
 • שטחים
 • המרת יחידות
 • נפח תיבה
ה-ו
 15-25 דקות
 • אחוזים
 • שאלות מילוליות
.ו
 25-45 דקות
 • אחוזים
 • שאלות מילוליות
.ו
 25-40 דקות 
 • שטח ריבוע
 • הכרת הקובייה
 • שטח פנים של קובייה
.ו


מילות מפתח: הערכה  חלופות בהערכה  تقييم  
You are here