Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה

ראשי צוות פרויקט המלצ"ה: פרופ' רוזה לייקין וד"ר אירית פלד מאוניברסיטת חיפה.
יחידות הלימוד בפרויקט המלצ"ה מציעות לתלמידי בית הספר היסודי חומרי העשרה אשר ניתן ליישמם בשכבות גיל שונות. ביצוע המשימות יכול להתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, אך עליו לדרוש ולפתח מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיות.
העיסוק במשימות המלצ"ה יפתח יצירתיות מתמטית וחשיבה ביקורתית של התלמידים.
 
פעילויות המלצ"ה מיועדות לתלמידים מצטיינים, אך ניתן לשלבן בכיתות רגילות על מנת:
  • לאפשר למורים לענות על צורכי תלמידים מצטיינים בכיתות הטרוגניות.
  • לאתגר תלמידים מצטיינים.
  • לפתח חשיבה מתמטית ברמה גבוהה.
  • לפתח יצירתיות מתמטית.

צוות הפרויקט

פתח דבר

מדריך למורה: עבריתarabic  

יחידת הלימוד   כישורי חשיבה אשר ניתן לפתח בעזרת יחידת הלימוד
  .הסקה לוגית. .חשיבה ויזואלית. .חשיבה קומבינטורית. .מודלינג.

.הנמקה/ארגומנטציה.

.הכללה. 
כל האפשרויות +   +   + +
קוביות   + +   + +
קומבינטוריקה ללא נוסחאות +   +   + +
גזירות והרכבות   +     +  
פריסות וחתכים   + +   +  
החלטות נבונות +   + + +  
דמיון ושיקוף   +     + +

הפעילויות בעברית ו-باللغة العربيةYou are here