Untitled Document
header

קומבינטוריקה ללא נוסחאותcombinatorics

ארבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה.You are here