Untitled Document
header

החלטות נבונות

חמש משימות חקר העוסקות בתהליך קבלת החלטות נבונות בתחום הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.hamlaza6You are here