Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

חשיבה אלגברית מוקדמת: סוגיות אפיסטמולוגיות, סמיוטיות והתפתחותיות

Early Algebraic Thinking: Epistemological, Semiotic, and Developmental Issues


למאמר בעברית

מחבר: Luis Radford

מתוך: S.J. Cho (ed.), The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education, 2015

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג ממצאים מתוך תכנית מחקר שהתמשכה לאורך 5 שנים עם תלמידים צעירים, במטרה לחקור בצורה מדוקדקת וסיסטמתית את התהוותה של חשיבה אלגברית embodied, לא סימבולית, והמעבר ההדרגתי ממנה אל צורות מפותחות מבחינה תרבותית של חשיבה סימבולית.
במאמר מוצעים התנאים להופעת צורות מתוחכמות יותר של חשיבה אלגברית ומודגשת בו התפתחות חשיבה אלגברית במונחים של הופעת קשרים בונים סיסטמיים חדשים בין מרכיבי החשיבה החומריים-רעיוניים (לדוגמה, מחוות, דיבור פנימי וחיצוני) והצורה שבה קשרים אלה מאורגנים ומאורגנים מחדש במהלך מעורבות התלמידים בפעילות.You are here