Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 9 (דצמבר 1993)

תוכן עניינים

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מספרים גדולים
מאת: ד"ר אברהם הרכבי

צורה ומרחב (גיאומטריה)

קוטר המעגל והיקפו
מאת: שרה מלצר

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

פעילויות חשבוניות
מאת: אלכסנדר אגרנובסקי

צעד ראשון (לגיל הרך)

כיצד פותחין
מאת: נחמה חורין

הבה נשחק (משחקי חשבון)
הפוך בה
מאת: בת שבע אילני

You are here