Untitled Document
header

קישורים  נושאים בחינוך מתמטי

מבחנים והערכה

משרד החינוך / מבחני TIMSS ו- PISA / קישורים נוספים

משימות הערכה - לתלמיד ולמורה - אתר המפמ"ר

אוגדן משימות הערכה - ד"ר יניב ביטון 

הערכה בשירות ההוראה - חוברת עזר למורים

כלים להערכת ההבנה והחשיבה של התלמידים שפותחו ע"י מרילין ברנס (אנגלית)  

משרד החינוך 

ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

מבחני המיצ"ב (מאתר ראמ"ה) - מידע כללי, עדכונים, תאריכים, מפרטים, שאלונים ומחוונים ועוד

מבחני מדף במתמטיקה לכיתה ד (בעברית) מתוך אתר ראמ"ה

דוחות מחקרים בנושאים ניטור ההוראה והישגים לימודיים מתוך אתר המדען הראשי

מבחני TIMSS ו- PISA  

אודות מבחני ה- TIMSS וההישגים הלימודיים בישראל בשנים 1995 ו- 1999 מתוך אתר מנור

דוח על מבחן ה- TIMSS בישראל בשנת 1999 מתוך אתר המדען הראשי

TIMSS & PIRLS - האתר הראשי (כולל נתונים ודוחות) (אנגלית)

פריטים מתוך מבחני ה- TIMSS לכיתות ד ותוצאותיהם מהשנים 1999 ו- 2003 (אנגלית)

קישורים בנושא מבחני ה- TIMSS מתוך mathforum

אודות מבחני PISA (אנגלית)

קישורים נוספים  

מחוון להערכת משימות מתמטיות (אנגלית) 

כלים להערכת ההבנה והחשיבה של התלמידים שפותחו ע"י מרילין ברנס (אנגלית)  

כנס בנושא: מתמטיקה, הערכה ומה שביניהן, מטח, 3.3.2006: סיכום הכנסמצגות מהכנס

"מי צריך ציונים", מאמר מתוך האייל הקורא, כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה

פעילויות הערכה ומשחקים אינטראקטיביים בנושאים מתמטיים שונים (אנגלית)

Mars - Mathematics Assessment Resource Service

Open-Ended Items Better Reveal Students' Mathematical Thinking (מאמר באנגלית מתוך ה- NCTM)

סטנדרטים להערכה של ה- NCTM (אנגלית)מילות מפתח: מבחן  امتحان  הערכה  تقييم  
You are here