Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 11 (פברואר 1995)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת


פיתוח חשיבה

פעילויות חקר "מתקדמות" לכיתות נמוכות
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר
חידות חיות - הסברים, אסטרטגיות ופתרונות לחידות חיות מגיליון מס' 10
מאת: ד"ר אביקם גזית
חידות
מאת: ד"ר יהודה רודיטי

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
מבחני בזק לסינון ראשוני של מתקשים בחשבון
מאת: ד"ר עליזה לוי
חיסור קצת אחרת
מאת: ד"ר רחל קרול ורינה חזון

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
ראשית הגיאומטריה, והפעם: תלס אינו רק משפט פרופורציה...
מאת: ד"ר אביקם גזית

צורה ומרחב (גיאומטריה)
משפחת המרובעים - יחסי מוכלות וקשרים
מאת: איריס רוזנטל ומירי בן-ארי

לגופו של עניין
הקשר בין הכפולה המשותפת המינימלית לבין המחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים
מאת: ד"ר אליאס עבוד וד"ר נימר ביאעה

אפשר גם אחרת
בעיות פתוחות
מאת: ד"ר מיכל סוקניק
דרכים רבות לפתרון
מאת: נחמה חורין

You are here