Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 16 (1998)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

עבודה בלוח שברים
מאת: תמי גירון
סוגי אלגוריתמים בהוראת שברים
מאת: ד"ר אילנה ארנון וד"ר רנטה נירנבורג
מה מסתתר בקופסת גפרורים
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר
לוח קיר - משוואות חיות
מאת: תמי גירון

מחשב, מחשבון לחשיבה ולחשבון

אתר המרכז למתמטיקה בבית ברל
מאת: איריס רוזנטל וענת קלדרון

צעד ראשון

עוד מעט חשבון - מאגר פעילויות ממוחשב לפיתוח חשיבה מתמטית לגיל הרך
מאת: ד"ר רינה גפני, נחמה חורין, מרים בן-יהודה וד"ר בת שבע אילני

מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים

הערכת עבודת תלמידים על משימות מחקר
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט
הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי חשיבה של ילדים - חלק א'
מאת: ד"ר רותי שטינברג, שרה הוכנר ואיילה טל

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

מה במעטפה? חידות מתמטיות
מאת: הדסה גינת ואביבה פשחור

מדפדפים במדף (ספר חדש)

You are here