Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 19 (2000)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
חוקרים ויוצרים/יוצרים וחוקרים
מאת: מירי בן ארי ואיריס רוזנטל

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
שיחה המקדמת הבנה - Elham Kazemi
תרגום: ד"ר מיכל סוקניק
בעיות בריכת השיחה
מאת: שרה הוכנר
מספרים חזקים מאת: ד"ר רינה גפני

גיאומטריה (צורה ומרחב)
פסיפסי עץ מפנטומינו
מאת: תמי גירון

עלו ברשת - אתרים באינטרנט
מתמטיקה ברשת
מאת: אורית וולמן

מעניין לעניין (עקרונות, מושגים, שיטות וכללים)
סימני התחלקות מורחבים
מאת: ד"ר ויקטור אוקסמן
ואף על פי כן - בדידים
מאת: ניצה כהן
בעיות מילוליות בכפל וחילוק עם מספרים עשרוניים
מאת: מלכה שפט

You are here