Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים

במדור זה נציג פעילויות הלקוחות מתוך מאמרים, אותן ניתן לבצע בשילוב יישומונים.
הפעילויות מופיעות כפי שהן מוצגות במאמרים ומומלץ לקרוא את המאמרים לפני הפעלתן בכיתה.
ניתן להתאים את השאלות לתלמידים בכיתה: להוסיף שאלות קלות יותר אם הרמה נראית גבוהה מידי, או לשנות לפעילויות חקר כאשר במהלך הפעילויות אפשר לעצור ולבדוק האם השערות התלמידים השתנו לאור התנסותם עם היישומון.
אפשר לעודד את התלמידים להגיע להכללות ולכתוב מסקנות לאור התנסותם. כתיבה זו תאפשר לתלמידים לשחזר את פתרונם ואת התהליך אותו עברו וכמו כן תאפשר למורה לקיים דיון כיתתי בתום הפעילות. 
 


 

פעילויות בעקבות מאמרים

 במדור פעילויות שחוברו בעקבות מאמרים או פעילויות המיועדות לתלמידים וקשורות למאמר כלשהו. 
בכל פעילות יובא תקציר המאמר, תאור הפעילות והצעות להפעלתה.


 

You are here