Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג

משחקים

פעילות בנושא ריבועים. במשחק נדרשים לדמיין ריבועים בהטיות שונות על רשת נקודות ולשים לב למאונכות ומקבילות במטרה לנצח. new

כיתות ד-ו

arabic

הראשון שיצור ריבוע

כפל וחילוק, שאלות התאמה, פתרון משוואות, חשיבה אלגברית.

כיתות ד-ו

arabic

מהו הנעלם?

ידיעת סדר המספרים, ביצוע מניית המשך, כתיבת מספרים עד 30

כתה א

arabic

מונים וכותבים

ערך המקום ותכונות המספרים בניית מספרים מִסְּפָרוֹת תוך התחשבות באילוצים שונים

כיתות ג-ד

arabic

ספרות מחליטות

השוואת מספרים מכוונים

כיתות ג-ד

arabic

מספרים מכוונים

משחק לכיתה או לקבוצה בנייה, כתיבה וקריאה של מספרים רב-ספרתיים, השוואת מספרים, ניתוח סיכויים.

כיתות ג-ד

arabic

בניית מספרים

חישובים בארבע פעולות החשבון ובסדר הפעולות תוך התחשבות באילוצים שונים.

כיתות ב-ו

arabic

משחקי חימום בכיתה

תרגול הכפל והחילוק בלוח הכפל תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה.

כיתות ג-ד

arabic

מסלולי כפל

ניתוח סיכויים וביסוס מושג ההפרש.

כיתות ב-ד

arabic

הכי קרוב ל-

מציאת שני מחוברים שסכומם 15.

כיתות א-ב

arabic

הסכום 15

 

כתה א

arabic

1, 2, 3... ביחד!

חישוב מכפלת הגורמים 1-6, פיתוח המשמעות לשטח המלבן, תכנון ואסטרטגיה, פיתוח חוש מרחבי, ציור מלבנים שונים ע"פ שטחם.

כיתות ד-ה

arabic

ממכפלה למלבן

שיבוץ המספרים בטבלה, לפי תכונותיהם.

כיתות ה-ו

arabic

שיבוץ מספרים לפי תכונות

התנסות בניתוח סיכויים, פיתוח התחושה והתובנה של ההסתברות. מתוך תכנית הלימודים לכתה ד.

כתה ד

arabic

מהו הסיכוי ?

תרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף, מציאת שברים שקולים.

כיתות ד-ה

arabic

צביעת שברים

חישוב סכומים עד 20

כיתות א-ב

arabic

סכומים עד 20

חישוב סכומי מספרים דו-ספרתיים, מציאת סכומים זוגיים ואי זוגיים.

כיתות ב-ד

arabic

משיכת חבל

מיון מצולעים לפי מספר צלעותיהם

כיתות א-ב

arabic

שלשות של צורות - משחק לגיל הרך

מציאת מחוברים למספר נתון (תרגול עובדות החיבור בעשרת השניה)

כיתות א-ב

arabic

מספר המטרה

חישובים בעל פה ותובנת המספר בארבע פעולות החשבון במספרים 1-6.

כיתות ב-ד

arabic

כיסוי מספרים

תרגול ופיתוח אסטרטגיות לחיסור שברים עשרוניים.

כיתות ה-ו

arabic

מפחיתים שברים עשרוניים

בניית מספרים גדולים, בעזרת כרטיסי ספרות, לפי חלוקת המספר למחלקות: מחלקת היחידות, מחלקת האלפים ומחלקת המליונים.

כיתות ד-ה

arabic

מי רוצה להיות מליונר

מציאת מספר האפשרויות לקיום סימטריה שיקופית במצולעים שונים (מספר קווי הסימטריה).

כיתות ד-ו

arabic

סימטריה שיקופית

חילוק מספרים ומציאת השארית, ניתן להיעזר בסימני ההתחלקות.

כיתות ג-ד

arabic

נסיעה בשאריות

התאמה בין מספר לכמות והשלמת 2 מספרים/כמויות ל- 10. הקבצה ל- 10 וספירה בעשרות.

כתה א

arabic

משלימים לעשר - משחק לגיל הרך

תרגול עובדות הכפל, חיבור מספרים, התמצאות במרחב.

כיתות ג-ד

arabic

תשבץ המספרים

תרגול תכונות המספרים: זוגי, אי-זוגי, ראשוני, פריק וסימני התחלקות.

כיתות ד-ה

arabic

המרוץ לפינה

בניית מספרים המהווים כפולות של מספר מסוים, שימוש בסימני ההתחלקות וערך המקום.

כיתות ד-ו

arabic

כפולות של מספרים

זיהוי שברים שקולים, צמצום שברים.

כיתות ד-ו

arabic

בינגו שברים

חישובים בעל פה של תרגילי כפל במספרים עשרוניים.

כתה ו

arabic

מאומדן לנצחון: משחק ארבעה בשורה

סידור מספרים עשרוניים לפי גודלם.

כיתות ה-ו

arabic

מסלולי מספרים עשרוניים

חישובים בראש תוך שימוש בפעולות חשבוניות במספרים 1-6, ומציאת סכום מספרים דו ספרתיים.

כיתות א-ב

arabic

מלך המשולשים

זיהוי מצולעים על פי תכונותיהם.

כיתות ד-ו

arabic

מתכונות לצורות

חיבור מספרים בתחום ה-20 ובתחום ה-100, תכנון ואסטרטגיה.

כיתות ב-ג

arabic

מי ינצח?

פיתוח ראיה מרחבית. תכנון, אסטרטגיה ובקרה.

כיתות ב-ד

arabic

השלם לריבוע

עידוד חישובים בעל פה בתחום המספרים הדו ספרתיים.

כיתות ב-ג

arabic

רק לא אחד

פתרון תרגילי חיבור שסכומם נע מ- 10 עד 18. פיתוח ראיה מרחבית.

כיתות א-ג

arabic

חיבור בעשרת השניה

השוואת שברים פשוטים.

כיתות ה-ו

arabic

נצח אותי בשברים

תרגול עובדות הכפל, בכל פעם גורם כפל אחר.

כיתות ב-ג

arabic

ריו

מציאת שארית תרגילי חילוק בתחום המאה ובתחום האלף, על ידי חישוב בראש או בעזרת סימני התחלקות.

כיתות ג-ו

arabic

התקדם בשאריות

מציאת גורמים למכפלות נתונות בתחום המספרים 1-45.

כיתות ג-ד

arabic

חפש את הגורם

תרגול עובדות הכפל וחישוב סכומים בתחום ה-200.

כיתות ב-ד

arabic

כפולות וסכומים

המרות וחיסור בתחום ה-100.

כיתות ב-ג

arabic

הראשון לאפס

בניית מספרים דו ספרתיים וביצוע פעולת חיסור ביניהם שתניב את התוצאה הקרובה ביותר ל- 20

כיתות א-ב

arabic

ערך המקום וחיסור : 20 המטרה

אוסף משחקים ובעיות לבית ולכתה ערוכים לפי גיל, מגיל הגן עד כתה ו'. גיל הגן ,כתה א ,כתה ב ,כתה גכתה ד ,כתה הכתה ו

 

משחקים לילדים עם ההורים

הכרת הכפולות בתחום ה-100.

כיתות ב-ד

arabic

מרוץ הכפולות

התאמת השעה הדיגיטלית לשעה האנאלוגית ופיתוח היכולת לאמוד את גודל הזווית בטווח 0° עד 360°.

כיתות ב-ד

arabic

משחקים אינטראקטיביים בנושא מדידות

ביצוע תרגילי חיסור (עם וללא פריטה) בתחום ה- 100.

כיתות ב-ד

arabic

בדיוק אפס: משחק חיסור

תרגול עובדות החילוק בתחום ה-100.

כיתות ג-ד

arabic

בינגו - חילוק

ביצוע תרגילי חיבור על ידי שיגור חצים.

כיתות א-ב

arabic

משחק אינטראקטיבי: קליעה למטרה

חישובים בעל פה של מספרים עשרוניים.

כתה ו

arabic

ארבעה בקו אחד - כפל במספרים עשרוניים

חיבור בשרשרת של מספר מחוברים כדי לקבל סכומים בתחום 1-30.

כיתות א-ב

arabic

ארבעה בקו אחד - חיבור

תרגול חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי

כיתות ד-ו

arabic

משחק אינטראקטיבי- "מלחמה" בחילוק

מציאת כפולות של מספרים גדולים באמצעות אומדן ומחשבון.

כיתות ד-ו

arabic

אמוד וכפול

השוואה, חיבור וחיסור של שברים פשוטים.

כיתות ד-ה

arabic

מחוג השברים

סידור מספרים דו ספרתיים לפי הגודל.

כיתות א-ב

arabic

מסלולי מספרים

חיבור וחיסור מספרים בעשרות שלמות ובמאות שלמות.

כיתות ב-ג

arabic

מספרים על לוח המאה ולוח האלף

ביצוע חישובים בעל פה בארבע פעולות החשבון בתחום המאה.

כיתות ג-ד

arabic

להגדיל, להקטין

חיבור מספרים דו ספרתיים לסכום הקרוב ביותר ל-100.

כיתות ב-ג

arabic

משחק: קרוב ל-100

המרת יחידות לפי יחסי המרה שונים.

כיתות א-ב

 

משחקי המרה עם צורות הפלא

זיהוי כפולות של 2, 3, 5 ו-7 וזיהוי מספרים ראשוניים בתחום המאה.

כיתות ד-ה

 

חמש בשורה

עשיית אומדן לחישובים במספרים דו ספרתיים ובדיקה באמצעות מחשבון.

כיתות ג-ד

 

פיספוסים - משחק לזוג ילדים

University of Haifa Faculty of Education

האחרון הוא המנצח: בפעילות זו, כל שחקן מניח בתורו מספרים מ- 1 עד 10 על לוח מסומן. אסור להניח מספרים עוקבים זה לצד זה.

מספרים ראשוניים ופריקים (משחק בכרטיסיות): משחק קלפים עם מספרים פריקים ומספרים ראשוניים.

משחקים- סימני התחלקות: שני משחקים קלים להכנה בנושא סימני ההתחלקות

משחק הדומינו בשירות המתמטיקה

מורה מבוכים א- היסטוריה, סוגים ומאפיינים

מורה מבוכים ב- כיצד פותרים וכיצד יוצרים

משחק מתמטי בינלאומי לשלטים בכבישים (שימו לב לזוכה של חודש אפריל)

קוביה ראשונית - משחק מתמטי

לוח הכפל על - גבי קוביות

המרוץ עד ל - 37

מטבעות לא שקטים

השלם לריבוע: בפעילות זו צריך להניח חיילים בפינות של ריבועים ולכבוש אותם.

החייל האחרון: משחק ל 2-5 משתתפים, בו צריך להעמיד חיילים על לוח מוכן מבלי ששני חיילים בעלי צבע זהה יעמדו זה ליד זה.

השלימו למשולש: בפעילות זו צריך לבנות משולשים ע"י חיילים צבעוניים.

משחק בקוביות לשני משתתפים: משחק בשתי קוביות לתרגול סכום, הפרש, כפל וחילוק עד 36.

משחק עיגולים: משחק בו מתקדמים על לוח בעזרת קוביית משחק. במהלך המשחק משתמשים במושגים: רדיוס, קוטר ומיתר.

ארבעה משחקי סביבון: פעילויות לחנוכה בנושא חיבור, כפל ואסטרטגיה.

שני משחקים, לשני משתתפים: שני משחקים אסטרטגיים של חיבור מספרים, או נקודות.

פירוק והרכבה של לוח שחמט: בפעילות מובא לוח שחמט שלם שמסומנים בו קווים לגזירה. יש לגזור את הלוח לפי הסימון ולהרכיבו מחדש.

משחק- חיבור, חיסור וכפל על לוח המאה: משחק בתחום המספרים שבין 1 ל-100 בפעולות חיבור, חיסור וכפל. המטרה ל"כבוש" את משבצת ה-50 או ה-100.

משחק ריצופים: ארבעה משחקים בדרגות קושי שונות בהם יש לצבוע לוח בשבעה צבעים, לכסות את כל הלוח ולהשאיר צבע אחד חשוף לפי ההוראות. משחק ליחיד.

מי מנצח אותי בשברים(משחק קוביה): משחק בקוביות שתוצאותיו נרשמות בטבלה כשברים.

מי מנצח אותי בחיבור וחיסור? (משחק בקוביה): השלמת מספרים בתוך תרגילים באמצעות משחק בקוביות.

מי מנצח אותי בחיבור חיסור, כפל או חילוק? (משחק קוביה): השלמת לוח בעזרת תרגילי חשבון עם מספרים המתקבלים מזריקת קוביה.

משחק על לוח המאה: משחק עם שתי קוביות משחק שעליהן מסומנות פעולות חשבון. ההתקדמות בלוח היא על פי התוצאה המתקבלת מביצוע הפעולה הרשומה על גבי הקוביה.

כסה אותי - משחק קוביות: משחק לשני משתתפים. עפ"י תוצאות המתקבלות מזריקת קוביות, מכסים את הלוחות. ישנן הצעות אחדות לגוון המשחק.

חלת דבש (משחק במערכת צירים): משחק בו צריך למקם נקודות על מערכת צירים על פי תוצאות המתקבלות מזריקת שתי קוביות.

משחק שלוש קוביות: משחק בקוביות הדורש פעילות בחיבור ובכפל.

משחק "קריאת מחשבות": שני משחקים בהם יש לנחש מספרים ולגלות אותם בעזרת כרטיסיות או בעזרת טבלה.

משחק המטבעות: משחק לשני משתתפים בו הם מתבקשים לנוע על לוח עיגולים ולנסות לחסום זה את זה.

משחק- משושה המרובעים: משחק כיתתי העוסק בתכונות המרובעים. המשחק דורש התמצאות ויכולת מיון והתאמה.

ריבועי קסם ושעשועים: פעילות משעשעת בריבועי קסם ומשחק מסלולים.

דומינו שברים (משחק): דומינו שברים פשוטים ועשרוניים - משחק להכנה.

משחק רביעיות - חיבור בעשרת השניה

You are here