Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

משחקים

שני משחקים: האחד מתמקד בתרגילי חיבור וחיסור (לכיתות א-ג) והשני בתרגילי כפל וחילוק (לכיתות ב-ד)

א-ג
ב-ד

 arabic

משחקים על ציר המספרים 

משחק המתמקד בפתרון תרגילי חיבור וחיסור במטרה להגיע לתוצאה שנקבעה על ידי התלמידים.

כיתות א-ג

arabic

מספר מטרה  

פעילות בנושא ריבועים. במשחק נדרשים לדמיין ריבועים בהטיות שונות על רשת נקודות ולשים לב למאונכות ומקבילות במטרה לנצח. 

כיתות ד-ו....

...arabic

הראשון שיצור ריבוע

כפל וחילוק, שאלות התאמה, פתרון משוואות, חשיבה אלגברית.

כיתות ד-ו 

arabic

מהו הנעלם? 

ידיעת סדר המספרים, ביצוע מניית המשך, כתיבת מספרים עד 30 

כיתה א 

arabic

מונים וכותבים

ערך המקום ותכונות המספרים בניית מספרים מִסְּפָרוֹת תוך התחשבות באילוצים שונים 

כיתות ג-ד 

arabic

ספרות מחליטות 

השוואת מספרים מכוונים 

כיתות ג-ד 

arabic

מספרים מכוונים 

משחק לכיתה או לקבוצה בנייה, כתיבה וקריאה של מספרים רב-ספרתיים, השוואת מספרים, ניתוח סיכויים. 

כיתות ג-ד 

arabic

בניית מספרים 

חישובים בארבע פעולות החשבון ובסדר הפעולות תוך התחשבות באילוצים שונים. 

כיתות ב-ו 

arabic

משחקי חימום בכיתה

תרגול הכפל והחילוק בלוח הכפל תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה.

כיתות ג-ד 

arabic

מסלולי כפל 

ניתוח סיכויים וביסוס מושג ההפרש.

כיתות ב-ד 

arabic

הכי קרוב ל- 

מציאת שני מחוברים שסכומם 15.

כיתות א-ב 

arabic

הסכום 15 

 

כתה א 

arabic

1, 2, 3... ביחד!

חישוב מכפלת הגורמים 1-6, פיתוח המשמעות לשטח המלבן, תכנון ואסטרטגיה, פיתוח חוש מרחבי, ציור מלבנים שונים ע"פ שטחם. 

כיתות ד-ה 

arabic

ממכפלה למלבן 

שיבוץ המספרים בטבלה, לפי תכונותיהם. 

כיתות ה-ו 

arabic

שיבוץ מספרים לפי תכונות 

התנסות בניתוח סיכויים, פיתוח התחושה והתובנה של ההסתברות. מתוך תכנית הלימודים לכתה ד. 

כתה ד 

arabic

מהו הסיכוי ? 

תרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף, מציאת שברים שקולים. 

כיתות ד-ה 

arabic

צביעת שברים 

חישוב סכומים עד 20 

כיתות א-ב 

arabic

סכומים עד 20 

חישוב סכומי מספרים דו-ספרתיים, מציאת סכומים זוגיים ואי זוגיים. 

כיתות ב-ד 

arabic

משיכת חבל 

מיון מצולעים לפי מספר צלעותיהם 

כיתות א-ב 

arabic

שלשות של צורות - משחק לגיל הרך 

מציאת מחוברים למספר נתון (תרגול עובדות החיבור בעשרת השניה) 

כיתות א-ב 

arabic

מספר המטרה 

חישובים בעל פה ותובנת המספר בארבע פעולות החשבון במספרים 1-6. 

כיתות ב-ד 

arabic

כיסוי מספרים 

תרגול ופיתוח אסטרטגיות לחיסור שברים עשרוניים. 

כיתות ה-ו 

arabic

מפחיתים שברים עשרוניים 

בניית מספרים גדולים, בעזרת כרטיסי ספרות, לפי חלוקת המספר למחלקות: מחלקת היחידות, מחלקת האלפים ומחלקת המליונים. 

כיתות ד-ה 

arabic

מי רוצה להיות מליונר 

מציאת מספר האפשרויות לקיום סימטריה שיקופית במצולעים שונים (מספר קווי הסימטריה). 

כיתות ד-ו 

arabic

סימטריה שיקופית 

חילוק מספרים ומציאת השארית, ניתן להיעזר בסימני ההתחלקות. 

כיתות ג-ד 

arabic

נסיעה בשאריות 

התאמה בין מספר לכמות והשלמת 2 מספרים/כמויות ל- 10. הקבצה ל- 10 וספירה בעשרות. 

כתה א 

arabic

משלימים לעשר - משחק לגיל הרך 

תרגול עובדות הכפל, חיבור מספרים, התמצאות במרחב. 

כיתות ג-ד 

arabic

תשבץ המספרים 

תרגול תכונות המספרים: זוגי, אי-זוגי, ראשוני, פריק וסימני התחלקות. 

כיתות ד-ה 

arabic

המרוץ לפינה 

בניית מספרים המהווים כפולות של מספר מסוים, שימוש בסימני ההתחלקות וערך המקום. 

כיתות ד-ו 

arabic

כפולות של מספרים 

זיהוי שברים שקולים, צמצום שברים. 

כיתות ד-ו 

arabic

בינגו שברים 

חישובים בעל פה של תרגילי כפל במספרים עשרוניים. 

כתה ו 

arabic

מאומדן לנצחון: משחק ארבעה בשורה 

סידור מספרים עשרוניים לפי גודלם. 

כיתות ה-ו 

arabic

מסלולי מספרים עשרוניים 

חישובים בראש תוך שימוש בפעולות חשבוניות במספרים 1-6, ומציאת סכום מספרים דו ספרתיים. 

כיתות א-ב 

arabic

מלך המשולשים 

זיהוי מצולעים על פי תכונותיהם. 

כיתות ד-ו 

arabic

מתכונות לצורות 

חיבור מספרים בתחום ה-20 ובתחום ה-100, תכנון ואסטרטגיה. 

כיתות ב-ג 

arabic

מי ינצח? 

פיתוח ראיה מרחבית. תכנון, אסטרטגיה ובקרה. 

כיתות ב-ד 

arabic

השלם לריבוע 

עידוד חישובים בעל פה בתחום המספרים הדו ספרתיים. 

כיתות ב-ג 

arabic

רק לא אחד 

פתרון תרגילי חיבור שסכומם נע מ- 10 עד 18. פיתוח ראיה מרחבית. 

כיתות א-ג 

arabic

חיבור בעשרת השניה 

השוואת שברים פשוטים. 

כיתות ה-ו 

arabic

נצח אותי בשברים 

תרגול עובדות הכפל, בכל פעם גורם כפל אחר. 

כיתות ב-ג 

arabic

ריו 

מציאת שארית תרגילי חילוק בתחום המאה ובתחום האלף, על ידי חישוב בראש או בעזרת סימני התחלקות. 

כיתות ג-ו 

arabic

התקדם בשאריות 

מציאת גורמים למכפלות נתונות בתחום המספרים 1-45. 

כיתות ג-ד 

arabic

חפש את הגורם 

תרגול עובדות הכפל וחישוב סכומים בתחום ה-200. 

כיתות ב-ד 

arabic

כפולות וסכומים 

המרות וחיסור בתחום ה-100. 

כיתות ב-ג 

arabic

הראשון לאפס 

בניית מספרים דו ספרתיים וביצוע פעולת חיסור ביניהם שתניב את התוצאה הקרובה ביותר ל- 20 

כיתות א-ב 

arabic

ערך המקום וחיסור : 20 המטרה 

אוסף משחקים ובעיות לבית ולכתה ערוכים לפי גיל, מגיל הגן עד כתה ו'. גיל הגן ,כתה א ,כתה ב ,כתה גכתה ד ,כתה הכתה ו 

 

 

משחקים לילדים עם ההורים 

הכרת הכפולות בתחום ה-100. 

כיתות ב-ד 

arabic

מרוץ הכפולות 

התאמת השעה הדיגיטלית לשעה האנאלוגית ופיתוח היכולת לאמוד את גודל הזווית בטווח 0° עד 360°. 

כיתות ב-ד 

arabic

משחקים אינטראקטיביים בנושא מדידות 

ביצוע תרגילי חיסור (עם וללא פריטה) בתחום ה- 100. 

כיתות ב-ד 

arabic

בדיוק אפס: משחק חיסור 

תרגול עובדות החילוק בתחום ה-100. 

כיתות ג-ד 

arabic

בינגו - חילוק 

ביצוע תרגילי חיבור על ידי שיגור חצים. 

כיתות א-ב 

arabic

משחק אינטראקטיבי: קליעה למטרה 

חישובים בעל פה של מספרים עשרוניים. 

כתה ו 

arabic

ארבעה בקו אחד - כפל במספרים עשרוניים 

חיבור בשרשרת של מספר מחוברים כדי לקבל סכומים בתחום 1-30. 

כיתות א-ב 

arabic

ארבעה בקו אחד - חיבור 

תרגול חילוק מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי 

כיתות ד-ו 

arabic

משחק אינטראקטיבי- "מלחמה" בחילוק 

מציאת כפולות של מספרים גדולים באמצעות אומדן ומחשבון. 

כיתות ד-ו 

arabic

אמוד וכפול 

השוואה, חיבור וחיסור של שברים פשוטים. 

כיתות ד-ה 

arabic

מחוג השברים 

סידור מספרים דו ספרתיים לפי הגודל. 

כיתות א-ב 

arabic

מסלולי מספרים 

חיבור וחיסור מספרים בעשרות שלמות ובמאות שלמות. 

כיתות ב-ג 

arabic

מספרים על לוח המאה ולוח האלף 

ביצוע חישובים בעל פה בארבע פעולות החשבון בתחום המאה. 

כיתות ג-ד 

arabic

להגדיל, להקטין 

חיבור מספרים דו ספרתיים לסכום הקרוב ביותר ל-100. 

כיתות ב-ג 

arabic

משחק: קרוב ל-100 

המרת יחידות לפי יחסי המרה שונים. 

כיתות א-ב 

 

משחקי המרה עם צורות הפלא 

זיהוי כפולות של 2, 3, 5 ו-7 וזיהוי מספרים ראשוניים בתחום המאה. 

כיתות ד-ה 

 

חמש בשורה 

עשיית אומדן לחישובים במספרים דו ספרתיים ובדיקה באמצעות מחשבון. 

כיתות ג-ד 

 

פיספוסים - משחק לזוג ילדים 

האחרון הוא המנצח: בפעילות זו, כל שחקן מניח בתורו מספרים מ- 1 עד 10 על לוח מסומן. אסור להניח מספרים עוקבים זה לצד זה.

מספרים ראשוניים ופריקים (משחק בכרטיסיות): משחק קלפים עם מספרים פריקים ומספרים ראשוניים.

משחקים- סימני התחלקות: שני משחקים קלים להכנה בנושא סימני ההתחלקות

משחק הדומינו בשירות המתמטיקה

מורה מבוכים א- היסטוריה, סוגים ומאפיינים

מורה מבוכים ב- כיצד פותרים וכיצד יוצרים

קוביה ראשונית - משחק מתמטי

לוח הכפל על - גבי קוביות

המרוץ עד ל - 37

מטבעות לא שקטים

השלם לריבוע: בפעילות זו צריך להניח חיילים בפינות של ריבועים ולכבוש אותם.

החייל האחרון: משחק ל 2-5 משתתפים, בו צריך להעמיד חיילים על לוח מוכן מבלי ששני חיילים בעלי צבע זהה יעמדו זה ליד זה.

השלימו למשולש: בפעילות זו צריך לבנות משולשים ע"י חיילים צבעוניים.

משחק בקוביות לשני משתתפים: משחק בשתי קוביות לתרגול סכום, הפרש, כפל וחילוק עד 36.

משחק עיגולים: משחק בו מתקדמים על לוח בעזרת קוביית משחק. במהלך המשחק משתמשים במושגים: רדיוס, קוטר ומיתר.

ארבעה משחקי סביבון: פעילויות לחנוכה בנושא חיבור, כפל ואסטרטגיה.

שני משחקים, לשני משתתפים: שני משחקים אסטרטגיים של חיבור מספרים, או נקודות.

פירוק והרכבה של לוח שחמט: בפעילות מובא לוח שחמט שלם שמסומנים בו קווים לגזירה. יש לגזור את הלוח לפי הסימון ולהרכיבו מחדש.

משחק- חיבור, חיסור וכפל על לוח המאה: משחק בתחום המספרים שבין 1 ל-100 בפעולות חיבור, חיסור וכפל. המטרה ל"כבוש" את משבצת ה-50 או ה-100.

משחק ריצופים: ארבעה משחקים בדרגות קושי שונות בהם יש לצבוע לוח בשבעה צבעים, לכסות את כל הלוח ולהשאיר צבע אחד חשוף לפי ההוראות. משחק ליחיד.

מי מנצח אותי בשברים(משחק קוביה): משחק בקוביות שתוצאותיו נרשמות בטבלה כשברים.

מי מנצח אותי בחיבור וחיסור? (משחק בקוביה): השלמת מספרים בתוך תרגילים באמצעות משחק בקוביות.

מי מנצח אותי בחיבור חיסור, כפל או חילוק? (משחק קוביה): השלמת לוח בעזרת תרגילי חשבון עם מספרים המתקבלים מזריקת קוביה.

משחק על לוח המאה: משחק עם שתי קוביות משחק שעליהן מסומנות פעולות חשבון. ההתקדמות בלוח היא על פי התוצאה המתקבלת מביצוע הפעולה הרשומה על גבי הקוביה.

כסה אותי - משחק קוביות: משחק לשני משתתפים. עפ"י תוצאות המתקבלות מזריקת קוביות, מכסים את הלוחות. ישנן הצעות אחדות לגוון המשחק.

חלת דבש (משחק במערכת צירים): משחק בו צריך למקם נקודות על מערכת צירים על פי תוצאות המתקבלות מזריקת שתי קוביות.

משחק שלוש קוביות: משחק בקוביות הדורש פעילות בחיבור ובכפל.

משחק "קריאת מחשבות": שני משחקים בהם יש לנחש מספרים ולגלות אותם בעזרת כרטיסיות או בעזרת טבלה.

משחק המטבעות: משחק לשני משתתפים בו הם מתבקשים לנוע על לוח עיגולים ולנסות לחסום זה את זה.

משחק- משושה המרובעים: משחק כיתתי העוסק בתכונות המרובעים. המשחק דורש התמצאות ויכולת מיון והתאמה.

ריבועי קסם ושעשועים: פעילות משעשעת בריבועי קסם ומשחק מסלולים.

דומינו שברים (משחק): דומינו שברים פשוטים ועשרוניים - משחק להכנה.

משחק רביעיות - חיבור בעשרת השניה



מילות מפתח: משחקים  ألعاب  
You are here