Untitled Document
header
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג 

נעזרים באביזרים

במדור זה מוצגות פעילויות העושות שימוש באביזרים שונים אותם ניתן לרכוש או להכין לבד.
עבור כל אביזר מופיעות 3 פעילויות לשכבות גיל שונות: גן-ב, ג-ד, ה-ו.
כל פעילות כוללת הוראות להצגת הפעילויות לתלמידים וכן הצעות לדיון כיתתי.
You are here