Untitled Document
header

חומרי הוראה  חומרים למורי מורים

פעילויות להשתלמויות מורים

הפעילויות נכתבו ברמת הלומד הבוגר ומיועדות להשתלמויות מורים. בחלקן ניתן להשתמש כאמצעי העשרה לתלמידים מתקדמים, או להתאימן לנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי.

You are here