Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג

חידות

בעיות מעניינות 11

בעיות מעניינות 10 - פתרונות

על המספר אחת עשרה...

ועוד על המספר אחת עשרה...

על המספר עשר... - פתרונות

על המספר שמונה... - פתרונות

ועוד בסימן 8...

בעיות מעניינות 8 - פתרונות

בעיות מעניינות 9 - פתרונות

על המספר תשע... - פתרונות

על המספר שבע... - פתרונות

מאזן צדק

בעיות מעניינות 6 - פתרונות

בעיות מעניינות 5 - פתרונות

בעיות מעניינות 4 - פתרונות

בעיות מעניינות 3 - פתרונות

שניים ועוד אחד

מיקום עובדות arabic פעילות לפתיחת שיעור

איזה מספר אני? arabic פעילות לפתיחת שיעור

שעשועי מתמטיקה: שני שעשועים העוסקים בסכומים של מספרים ובניתוח מספר האפשרויות.

תשבץ עשרוני: במסגרת הפעילות יש לפתור תרגילים במספרים עשרוניים ולשבץ הפתרונות בתשבץ. מצורף פתרון

חידות מספרים: השלמת מספרים תוך ביצוע פעילות חשבוניות לפי חוקיות אותה צריך לגלות. מצורף דף פתרונות.

כמה תפוזים קטף הגנב? חידה שניתן לפתרה בעזרת אלגברה.

שתי חידות המבוססות על עובדות: שתי חידות לוגיות המבוססות על עובדות. עריכה נכונה של עובדות אלו בטבלה, מסייעת לפתור אותן. מצורף דף תשובות.

שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות 9-1 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

סחרחרת מספרים: השלמת מספרים הנמצאים על מעגל, כך שסכום שני מספרים סמוכים יהיה שווה לסכום של שני המספרים הנמצאים מולם. מצורף פתרון לבעיה.

איך יתחלק תשעים ותשע בשבע? צריך לפתור עשר חידות מספרים, להחליף מספרים באותיות ולקבל תשובה לכותרת של דף זה. מצורף פתרון.

מה מיוחד במספר 9? שלוש פעילויות הקשורות למספר 9.

צופן יווני: חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיבור וחיסור שברים פשוטים.

חידה עשרונית: פעילות למציאת מחירי מוצרים במספרים עשרוניים עפ"י נתונים.

אתגר צורות ומספרים: פענוח פתגם ע"י מציאת המספר המסתתר מאחורי כל צורה, באמצעות רמזים. מצורף פתרון.

אתגרים: שלוש פעילויות שונות לשיבוץ מספרים וסימנים על מנת להגיע למספר מטרה.

חידות: חידה בה צריך להשלים ספרות בתוך תבנית כפל, וחידה בה צריך לבדוק אפשרויות שונות להגיע ממקום למקום.

חידת גזירה: פעילות לגזירת חלקים חופפים מצורה נתונה. מצורף פתרון לפעילות.

פעילויות גזירה וצביעה: הרכבת מתומן משוכלל מחלקים וצביעת ריבועים עפ"י תנאים נתונים. מצורף דף תשובות.

מהו המספר? בניית מספר בעל עשר ספרות עפ"י נתונים מסוימים, תוך שימוש בסימני ההתחלקות.

חידת מספרים: שיבוץ 6 ספרות בתבנית חיסור, למציאת ההפרש הגדול ביותר וההפרש הקטן ביותר. מצורף דף פתרונות.

גימטריה בצל האילנות: התאמה בין הגימטריה של כל ילד לגימטריה של כל עץ. מצורף דף תשובות.

בעיות לוגיות: פעילות הדורשת מן התלמיד "מעקב" אחר השתנות של צורות, חקירה והכללה.

חיסור שברים פשוטים ע"י פריטה (מכתבי אהבה): חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיסור תוך שימוש בפריטה.

קליעה למטרה במספרים קטנים: שלוש חידות במספרים קטנים. מצורף דף פתרונות.

קליעה למטרה: צריך להגיע לסכום מסוים באמצעות זריקת חיצים אל מטרות שעליהן מספרים.

חידת המטבעות: סדור מספר מטבעות נתון על גבי צלעותיו של מרובע, ומציאת הקשר בין מספר המטבעות, לבין מספר המטבעות בקודקודים. מצורף דף פתרונות.

מנורה כחולה (חידת הגיון): בפעילות יש נתונים על חמש מנורות וחמישה ילדים שצריך להתאים ביניהם עפ"י כללים מסוימים. מצורף פתרון.

מרוץ מכוניות: בעיה לוגית בה יש לערוך את הנתונים בטבלה על מנת לפתרה. מצורף פתרון לבעיה.

חידת משיכות: חידה(בלתי אפשרית) הקשורה במשיכת כספים מהבנק.

משושה הקסם: השלמת מספרים ב"כוורת" על מנת להגיע לסכום זהה (38) בכל כיוון. השימוש מותר רק פעם אחת בכל מספר שבין 1 ל- 19. מצורף דף פתרון.

פתרו וחייכו: חידות הגיון שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איוון. מצורפים פתרונות לחידות.

תעלומות חשבוניות: חידות הגיון שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איוון. מצורפים פתרונות לחידות.

משחקים בגפרורים: חידות גפרורים שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איוון. מצורפים פתרונות לחידות.

ריבועי קסם ושעשועים: פעילות משעשעת בריבועי קסם ומשחק מסלולים.

You are here