Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

מספרים עשרוניים ואחוזים

(מתוך המלצת השבוע) Description: http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/images/biarabia1.gif ?איזה גדול יותר

(מתוך המלצת השבוע) Description: http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/images/biarabia1.gif חישובים בעל - פה

(מתוך המלצת השבוע) Description: http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/images/biarabia1.gif מספרים עשרוניים התאמת

(מתוך המלצת השבוע) Description: http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/images/biarabia1.gif מספרים עשרוניים מצאו

(מתוך המלצת השבוע) ?האם תוכלו לעשות זאת בראשיכם

תשבץ עשרוני: במסגרת הפעילות יש לפתור תרגילים במספרים עשרוניים ולשבץ הפתרונות בתשבץ. מצורף פתרון.

משחק המסגרות: השלמת מספרים על פי תבניות צורה נתונות ופתרון תרגילי חיבור וחיסור במספרים עשרוניים.

.תשבץ עשרוני: ריבועי קסם במספרים עשרוניים

ישר המספרים: מציאת מספרים המתאימים למיקום מסוים על ישר המספרים.

דומינו שברים (משחק): דומינו שברים פשוטים ועשרוניים- משחק להכנה.

עשרוניים - אחוזים - שברים (צביעה): פעילויות לתרגול ההפיכה משבר פשוט לשבר עשרוני ולאחוזים ע"י צביעת שטחים.

חידה עשרונית: פעילות למציאת מחירי מוצרים במספרים עשרוניים עפ"י נתונים.

כמה קודקודים לכוכב? חיסור שברים עשרוניים וכפל שברים פשוטים. ע"י חיבור התשובות לפי סדר מוגדר מתקבל כוכב.

You are here