Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

אלגברה

_

הקשר הצרפתי: בעיה בה יש לקבוע את מספר מסילות הברזל המחברות עשר ערים בצרפת. כן מובאת בעיה דומה בה יש לקבוע את מספר ברכות השלום הנאמרות. יש צורך באיסוף הנתונים, ומציאת נוסחה כללית לפתרון. מצורף דף תשובות.

חישובים מקריים: חקירת הקשר בין מספרים שווים בתוך מערך משבצות. פעילות במכפלות ובפעולות חשבון נוספות, תוך ניסיון להגיע להכללה. מצורף דף תשובות.

שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות 1-9 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

מתמטיקה מכוכב אחר תרגילים שבהם הפעולות המתמטיות מסתתרות מאחורי סימול כלשהו. צריך לזהות מה מבצעת כל פעולה, ולחבר בעיות דומות. מצורף דף תשובות.

כמה תפוזים קטף הגנב? חידה שניתן לפתרה בעזרת אלגברה.

אתגר צורות ומספרים: פענוח פתגם ע"י מציאת המספר המסתתר מאחורי כל צורה, באמצעות רמזים. מצורף פתרון.

הגן העגול: יש לסמן מספר שבילים משתנה, בתוך גן עגול, תוך יצירת מספר מקסימלי של ערוגות.

עיצוב בריצוף: פעילות חקר של סידור מרצפות בדוגמאות שונות לפי כללים הנקבעים מראש. מצורף דף פתרונות.

תעלומות חשבוניות: חידות הגיון שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איון. מצורפים פתרונות לחידות.

You are here