Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

קומבינטוריקה

עודף מחמישים אגורות: בכמה אופנים ניתן לתת עודף עם שלושה סוגי מטבעות. מצורף דף פתרונות.

בית חרושת לכלי רכב: חקירת האפשרויות השונות להרכבת כלי רכב, עפ"י מגבלות מסוימות.

הקשר הצרפתי: בעיה בה יש לקבוע את מספר מסילות הברזל המחברות עשר ערים בצרפת. כן מובאת בעיה דומה בה יש לקבוע את מספר ברכות השלום הנאמרות. יש צורך באיסוף הנתונים, ומציאת נוסחה כללית לפתרון. מצורף דף תשובות.

קליעה למטרה: פעילות בנושא שברים: חקירה למציאת סכומים של שברים, על פי תנאים מוגדרים.

שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות -9 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

מהו מספר הבית? מציאת מספרים המקיימים תנאים נתונים - מצורף דף פתרונות.

השלמת מספרים: השלמת מספרים בתבניות ריקות, עם אפשרות אחת לפתרון, עם מספר אפשרויות לפתרון וכאלו שאינן ניתנות לפתרון.

מלנכוליה: פעילויות העוסקות בריבועי קסם. מובא ניתוח ריבועי הקסם של דירר (ותמונה של דירר, הקרויה מלנכוליה), ליצירת ריבועי קסם של 3, 3, 5, 5, 7, 7.

You are here