Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים   פעילויות לפי נושא

גיאומטריה - מדידות

בפעילות זו התלמידים מתמודדים עם מציאת שטחו של מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה, באמצעות קיפולי נייר.ריצופים מעניינים א': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים.
מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

ריצופים מעניינים ב': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים.
מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

אומדן: אומדן קטרים של מעגלים ואומדן גודלן של זוויות.

ריצוף בפנטומינו: פעילויות שונות בעזרת פנטומינו (חמישה ריבועים צמודים):
ריצוף, מציאת היקפים לצורות שוות שטח, מציאת שטח.

שטחים והיקפים: שתי פעילויות למציאת שטח והיקף של צורות.

אלבום תמונות: יש לסדר תמונות בתוך אלבום, כאשר נתונות מידותיו של דף האלבום
ומידותיה של תמונה. מצורף דף תשובות.

מבוך הארנבון והגזר (מצולעים): בפעילות צריך למצוא היקפי מצולעים שונים, ואח"כ
למצוא נתיב שעובר דרך היקף מסוים אחד.

שטח והיקף של דגלים: מציאת שטחים והיקפים בדגלים מארצות שונות, ואיזה חלק הוא
הצבע הכהה מכל הדגל.
You are here