Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

גיאומטריה: גופים וצורות

מצגת בנושא נפח תיבה – שימוש באתר מרכז המורים להוראת הנושא

ריצופים משוכללים וחצי משוכללים (כיתה ה) 
פעילות המזמנת בדיקת אפשרויות שונות לרצף משטחים בעזרת מצולעים משוכללים. ניתן לעבוד במחשב או בעזרת דפי ריצוף המצורפים לפעילות.

פעילות העוסקת בבדיקת האפשרויות השונות ליצירת מרובעים, בהינתן קודקודים על קווים מאונכים.
 
הראשון שיצור ריבוע arabic
פעילות בנושא ריבועים.
מעודד דמיון של ריבועים בהטיות שונות על רשת נקודות.
 

השלם לריבוע: בפעילות זו צריך להניח חיילים בפינות של ריבועים ולכבוש אותם.

השלימו למשולש: בפעילות זו צריך לבנות משולשים ע"י חיילים צבעוניים.

משחק עיגולים: בפעילות זו מובא משחק בו מתקדמים על לוח בעזרת קוביית משחק.
במהלך המשחק משתמשים במושגים: רדיוס, קוטר ומיתר.

ריצופים מעניינים א': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים. מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

ריצופים מעניינים ב': בפעילות מובאות מרצפות שונות, שבעזרתן יש לרצף שטחים. מצורת מרצפת אחת, ניתן לרצף בדרכים שונות. הפעילות מתאימה כהכנה להוראת נושא השטח.

משחק ריצופים: ארבעה משחקים בדרגות קושי שונות בהם יש לצבוע לוח בשבעה צבעים, לכסות את כל הלוח ולהשאיר צבע אחד חשוף לפי ההוראות. משחק ליחיד.

נלמד לשאול שאלות: חבור שאלות מתאימות לצורות ההנדסיות וליחסים ביניהן.
 
ריצוף בפנטומינו: פעילויות שונות בעזרת פנטומינו (חמישה ריבועים צמודים): ריצוף, מציאת היקפים לצורות שוות שטח, מציאת שטח

פירוק והרכבה של ריבוע: בפעילות זו יש לגזור ריבוע נתון, לחזור ולהרכיבו, וכן - לבנות מצולעים שונים מן החלקים.

פירוק והרכבה של לוח שחמט: בפעילות מובא לוח שחמט שלם שמסומנים בו קווים לגזירה. יש לגזור את הלוח לפי הסימון ולהרכיבו מחדש.

כפל במעגל (עד מאה): פעילות מעניינת המיועדת לחזרה על לוח הכפל ע"י חיבור בקווים של הספרות האחרונות מכל אחת מהכפולות 1 עד 9 המסומנות במעגל.

בניית מצולעים מחלקי טנגרם (משחק): פעילויות ליצירת צורות ומצולעים שונים בעזרת חלקי הטנגרם (משחק סיני עתיק). בנוסף, מובאת טבלה המפרטת את האפשרויות השונות לבניית מצולעים מחלקי טנגרם.

משפחת המרובעים: פעילות המסכמת את תכונות המרובעים לגבי: צלעות, זוויות, אלכסונים וסימטריה.

מבוך הארנבון והגזר (מצולעים): בפעילות צריך למצוא היקפי מצולעים שונים, ואח"כ למצוא נתיב שעובר דרך היקף מסוים אחד.

מתמטיקה בעזרת הגוף: הצעות לפעילויות עם תלמידים צעירים, המסייעות בהבנת מושגי  יסוד, חיבור, כפל חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

חידת גזירה: פעילות לגזירת חלקים חופפים מצורה נתונה. מצורף פתרון לפעילות.

פעילויות גזירה וצביעה: הרכבת מתומן משוכלל מחלקים וצביעת ריבועים עפ"י תנאים נתונים. מצורף דף תשובות.

קיפולים של מצולעים משוכללים: יצירת משולש שווה-צלעות, מחומש משוכלל, מתומן ומשושה ע"י קיפולי נייר. מצורף דף הצעות מתודיות

מחומשים משוכללים: הצעת דרך לשרטט מחומש משוכלל, ורעיונות לשרטוט קישוטים שונים המבוססים על שרטוט מחומש.

משולשים: פעילות למציאת משולשים שונים ומצולעים נוספים מתוך שרטוט נתון.

משחק - משושה המרובעים: משחק כיתתי העוסק בתכונות המרובעים. המשחק דורש
התמצאות ויכולת מיון והתאמה.
You are here