Untitled Document
header
תוכניות לימודים פריסות לתוכנית הלימודים

פריסות לפי כיתות בהתאם לשיטות ההוראה (שנה"ל תש"ע)

הפריסות הבאות נתרמו על-ידי מדריכים ומורים. תוכן הפריסות הינו באחריות הכותבים.

פריסת פרקי הלימוד של כיתה א ____ חשבון 10 ____ פריסה מלאה
         
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ב   חשבון 10   פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ג   חשבון 10   פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ד   חשבון 10   פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ה   חשבון 10   פריסה מלאה
פריסת פרקי הלימוד של כיתה ו
גרסה נוספת
  חשבון 10   פריסה מלאה
__        
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה א   ה.ש.ב.ח.ה    
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה ב   ה.ש.ב.ח.ה    
הצעה לתכנון ההוראה בכיתה ג   ה.ש.ב.ח.ה   פריסה מלאה
__        
פריסת תכנית הלימודים לכיתה א   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ב   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ג   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ד   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ה   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ו   כשרים והקשרים   פריסה מלאה
__        
תכנית פעולה לכיתות א-ו בחשבון   משתלם להשתלם   פריסה מלאה
תכנית פעולה לכיתות א-ו בהנדסה   משתלם להשתלם   פריסה מלאה
__        
תכנית לימודים שנתית לכיתה א  
מתמטיקה יסודית (סינגפור)
  פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ב   מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ג   מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ד   מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ה   מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
תכנית לימודים שנתית לכיתה ו   מתמטיקה יסודית (סינגפור)   פריסה מלאה
__        
תכנית עבודה שנתית לכיתה א
פירוט העמודים
  פשוט חשבון   פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ב
פירוט העמודים
  פשוט חשבון   פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ג
פירוט העמודים
  פשוט חשבון   פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ד   פשוט חשבון   פריסה מלאה
פריסת תכנית הלימודים לכיתה ה   פשוט חשבון   פריסה מלאה
תכנית עבודה שנתית לכיתה ו
פירוט העמודים
  פשוט חשבון   פריסה מלאה
__        
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה א   שבילים   פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ב   שבילים   פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ג   שבילים   פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ד   שבילים   פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ה   שבילים   פריסה מלאה
הצעה למועדי הלימוד בחוברות "שבילים" - כיתה ו   שבילים   פריסה מלאה
 
You are here