Untitled Document
header
חומרי הוראה   מאגרי משאבים

חברות מסחריות לעזרים וספרי לימוד בחינוך המתמטי

דוקים: שיעורים דיגיטאליים ויחידות לימוד במתמטיקה - מטעם עת הדעת new 

עשר אצבעות - פעילויות ומשחקונים בעברית שמפתחים מיומנות מתמטית וחשיבה מדעית.
לפרטים על האתר ומפתחיו.
עשר אצבעות בגרסת טאבלט.

QAMA - המחשבון שחושב רק אם גם אתה חושב 
מחשבון שלא נותן תשובה לפני שמכניסים השערה אינטליגנטית לגבי התוצאה. המחשבון הוא פרי המצאתו ופיתוחו של אילן שמשון, ישראלי שחי בקליפורניה. לסרטון הדגמה.

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך - קישורים ליישומונים ושיעורים 

גלים של סנונית

קלטות סרטי הדרכה למורים - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים גרסת DVD 

רשימת חוברות העשרה במתמטיקה לכיתות א-ב

מפיצי חומרי לימוד במתמטיקה - רשימה מרוכזת

מפיצים של ספרי לימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי

רשימת לומדות

גיאומטריX

יסוד הוצאה לאור

להבין פלוס: מתמטיקה חיונית לביה"ס היסודי

לומדע - ערכות ממוחשבות

למדא - חשבון 10

לומדות מטח

משחקי המאה - משחקי קלפים בנושאים מתמטיים שונים

משתלם להשתלם

העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל 

קומפדיה - משחקי העשרה

רכס פרוייקטים חינוכיים בע"מ 

תילתן - ערכות למידה בע"מ 

    cMc - Children's Math Centre 

Educational Math Software

You are here