Untitled Document
header

חומרי למידה למודולות ההתמקצעות:
גיאומטריה - מודולה לצוותים בית-ספריים

החומרים נכתבו על-ידי צוות מכון ויצמן למדע.

- מבוא

 1. שלבי התפתחות של חשיבה גיאומטית לפי ואן-הילה:
  נספח 1: כרטיסיות - משימות למיון
  נספח 2: תקציר התיאוריה
  נספח 3: מיון תשובות וסיטואציות למידה

 2. פעילות בעקבות מאמר:
  נספח 1: המאמר של ואן-הילה
  נספח 2: דף משימות והפסיפס לגזירה
  נספח 3: רשת משולשים שווי צלעות

 3. זוויות:
  נספח 1: אירועי למידה
  נספח 2: שקפים
  מבוא ליחידות 4, 5, 6
  _
 4. פאונים משוכללים:
  א. לימוד הנושא "פאונים משוכללים"
  - נספח 1: דפי עבודה - סדנה ללימוד הנושא גופים משוכללים
  - נספח 2: שקפים
  ב. תכנון והכנה של ההפעלה הבית-ספרית
  ג. דיווח וסיכום

 5. ריצופים:
  א. לימוד הנושא "ריצופים"
  - נספח 1: דפי עבודה - סדנה ללימוד הנושא ריצופים
  - נספח 2: דפי משולשים
  - נספח 3 (קבצי zip): קבצי בנייה למשער;  קבצי בנייה ל- inventor
  ב. תכנון והכנה של הפעלה בית-ספרית
  ג. דיווח וסיכום

 6. מושג הנפח:
  א. לימוד ודיון בקשיי תלמידים בנושא מושג הנפח
  - נספח 1: משימה לתלמידים
  - נספח 2: שקפים
  - נספח 3: מאמר - מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים
  ב. תכנון והכנה של ההפעלה הבית-ספרית
  ג. דיווח וסיכום
 7. על הגדרות:
  נספח 1: דפי עבודה - כמה קשה להגדיר
  נספח 2: תרגילים במשורבעים
  נספח 3: שקפים
 8. ייצוגים של מבנים מקוביות:
  נספח 1: דף משבצות ודף נקודות
  נספח 2: שקפים
  נספח 3: דפי עבודה - מבנים מקוביות
 9. על מדידות:
  נספח 1: שקף
  נספח 2: כרטיסי משימה
  נספח 3: טבלה למיון מדידות
  נספח 4: דפי עבודה - יחידות מידה

 10. גיאומטריה סביבנו:
  נספח: מה והיכן נחפש?
You are here