Untitled Document
header
פעילויות לתלמידים פעילויות לפי נושא

המספר - סוגים, תכונות, גימטריה


בעיות מעניינות 2, פתרונות

יצירת מספרים arabic פעילות לפתיחת שיעור

אילו מספרים חסרים? arabic פעילות לפתיחת שיעור

חרוזים ומספרים arabic פעילות לפתיחת שיעור

כמה מספרים אתם יכולים ליצור? arabic פעילות לפתיחת שיעור

איפה זה בערך? arabic פעילות לפתיחת שיעור

מצאו קשר arabic פעילות לפתיחת שיעור

איזה מספר אני? arabic פעילות לפתיחת שיעור

תמונה, סיפור, סמל פעילות לפתיחת שיעור

האחרון הוא המנצח : בפעילות זו, כל שחקן מניח בתורו מספרים מ- 1 עד 10 על לוח מסומן.
אסור להניח מספרים עוקבים זה לצד זה.

מספרים ראשוניים ופריקים (משחק בכרטיסיות): משחק קלפים עם מספרים פריקים
ומספרים ראשוניים.

מספרים ראשוניים: פעילות למציאת זוגות של מספרים ראשוניים שסכומם מספר ראשוני
נתון, ופעילות של צביעת המספרים הראשוניים על מנת לראות שלא מתקבלת דוגמה.

איך יתחלק תשעים ותשע בשבע? צריך לפתור עשר חידות מספרים, להחליף מספרים
באותיות ולקבל תשובה לכותרת של דף זה. מצורף פתרון.

משחקים - סימני התחלקות: שני משחקים קלים להכנה בנושא סימני ההתחלקות.

מה מיוחד במספר 9? שלוש פעילויות הקשורות למספר 9.

טרטליה - ניקולו פונטנו: תולדות חייו של טרטליה ודוגמאות למציאת חוקיות בדגמים
שהציע טרטליה.

ישר המספרים: מציאת מספרים המתאימים למיקום מסוים על ישר המספרים.

משחק הרכבה לקטנים: פעילות לכיתות א'. גזירה והרכבה של תמונה ושורת מספרים. הצעה ליצור פעילות דומה ע"י הילדים.

מספרים ראשוניים: צביעת מספרים ראשוניים קטנים מ- 50 לקבלת ציור, העונה על חידה

נפת ארטוסתנס: בפעילות מוצגת נפת ארטוסתנס למציאת המספרים הראשוניים. מצורף דף
פתרון.

אתגר צורות ומספרים: פענוח פתגם ע"י מציאת המספר המסתתר מאחורי כל צורה, באמצעות
רמזים. מצורף פתרון.

מספרים פלנדרומים: הצגת דרך לקבלת מספרים פלנדרומים. מצורף דף הערות מתודיות.

גימטריה בצל האילנות: התאמה בין הגימטריה של כל ילד לגימטריה של כל עץ. מצורף
דף תשובות.

משחק "קריאת מחשבות": שני משחקים בהם יש לנחש מספרים ולגלות אותם בעזרת
כרטיסיות או בעזרת טבלה.

זיהוי מקום הספרה: יצירת תמונה תוך צביעת משטחים עפ"י הוראת של קביעת מקום
הספרה.

חלת דבש (משחק במערכת צירים): משחק בו צריך למקם נקודות על מערכת צירים על פי
תוצאות המתקבלות מזריקת שתי קוביות.

לוח הכפל במערכת צירים: סימון כפולות על גבי מערכת צירים ומציאת מחזוריות בגרף .
המתקבל מצורפים דפי תשובות.

You are here