Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

שברים פשוטים

חיבור וחיסור שברים arabic


מסלולי שברים arabic (מתוך המלצת השבוע)

יצירה וחישוב של שברים arabic (מתוך המלצת השבוע)

התאמת שברים arabic (מתוך המלצת השבוע)

איזה גדול יותר? (מתוך המלצת השבוע)

דף מציאת השברים שלי (מתוך המלצת השבוע)

האם תוכלו לעשות זאת בראשיכם? (מתוך המלצת השבוע)

לוח כפל מלכותי: כפל מספר מעורב במספר מעורב, על גבי לוח שחמט.

גלישה במדרון: תרגילים בארבע פעולות החשבון בשברים פשוטים.

תשבצים בשברים פשוטים (פעולות בשברים): תשבצים העוסקים בפעולות בשברים פשוטים.

צופן יווני: חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיבור וחיסור שברים פשוטים.

צמצום שברים: חידה העוסקת בצמצום שברים, ביחס ובהיפוך מידות אנגליות למידות עשוריות. מצורף דף תשובות.

משולש פסקל: פעילויות הקשורות למשולש פסקל, כולל פעילות משעשעת ליצירת פרח צבעוני.

שרטוט שברים פשוטים: צריך לזהות שברים פשוטים בשרטוטים אחדים, ולבדוק מהו השבר המשורטט מספר פעמים רב מכולם.

שברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף פתרון.

שריון של צב משברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף דף תשובות.

שברים: חצי, רבע, שמינית: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף דף תשובות.

קליעה למטרה - פעילות בנושא שברים: חקירה למציאת סכומים של שברים, על פי תנאים מוגדרים.

ישר המספרים: מציאת מספרים המתאימים למיקום מסוים על ישר המספרים.

תשבצים בשברים פשוטים (פעולות בשברים): תשבצים העוסקים בפעולות בשברים פשוטים.

מדוע האריה כועס? חידה שכדי לפותרה צריך לפתור תרגילי חיבור שברים פשוטים.

השלם והחלק: פעילות משעשעת של מציאת חלק מן השלם, ומציאת השלם עפ"י חלקו - כל זאת באמצעות לוח משבצות

מהו חצי? פעילויות למציאת חצי בריבועים ובמלבנים

מי מנצח אותי בשברים (משחק קוביה): משחק בקוביות שתוצאותיו נרשמות בטבלה כשברים.

שטח והיקף של דגלים: מציאת שטחים והיקפים בדגלים מארצות שונות, ואיזה חלק הוא הצבע הכהה מכל הדגל.

דומינו שברים (משחק): דומינו שברים פשוטים ועשרוניים - משחק להכנה.

השלם לשלם אחד: פעילות משעשעת בחיבור וחיסור שברים פשוטים

עשרוניים - אחוזים - שברים (צביעה): פעילויות לתרגול ההפיכה משבר פשוט לשבר עשרוני ולאחוזים ע"י צביעת שטחים.

אתגרים: שלוש פעילויות שונות לשיבוץ מספרים וסימנים על מנת להגיע למספר מטרה.

גלגל קסמים: חיסור מספרים מעורבים, ושיבוץ התוצאות בגלגל.

ריבועי קסם בשברים פשוטים: פתרון תרגילי חיבור וחיסור שברים פשוטים ושיבוצם בריבוע קסם.

כמה קודקודים לכוכב? חיסור שברים עשרוניים וכפל שברים פשוטים. ע"י חיבור התשובות לפי סדר מוגדר מתקבל כוכב.

חיסור שברים פשוטים ע"י פריטה (מכתבי אהבה): חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיסור תוך שימוש בפריטה.

מבוך שברים פשוטים (השוואת שברים): מבוך שבו יש להתקדם בשביל שבו השבר גדול יותר.

כיצד תיטיב לראות? הפיכת מספרים מעורבים לשברים מדומים. התשובה המתקבלת היא תמונה של מיקרוסקופ.

 

You are here