Untitled Document
header
פעילויות לתלמידים פעילויות לפי נושא

חיבור וחיסור

הוסף סימנים - חיבור וחיסור בתחום העשר, זיהוי תבניות חיבוריות של שלשות מספרים

תשבץ חיבור - בפעילות זו יש לפתור תרגילי חיבור של מספרים רב-ספרתיים במספר חד-ספרתי ולרשום אותם בתשבץ.

חיבור עד 13 - בפעילות זו פותרים תרגילי חיבור שסכומם עד 13

סימנים חסרים - בפעילות זו צריך להוסיף סימן + , - או = לפי התרגיל.

תרגילים שווים - בפעילות זו צריך למצוא בכל שורה תרגילים שהתוצאה שלהם שווה למספר נתון.

כמויות ומספרים arabic פעילות לתלמידים

כיצד אפשר לקבל זאת? arabic פעילות לפתיחת שיעור

איקס-מיקס-דריקס - חיסור arabic פעילות לפתיחת שיעור

מציאת סכומים שווים arabic פעילות לפתיחת שיעור

תרגילים אפשריים arabic פעילות לפתיחת שיעור

ריבועי סכומים arabic פעילות לפתיחת שיעור

חיבור מספרים arabic פעילות לפתיחת שיעור

סדרו מחדש ומצאו arabic פעילות לפתיחת שיעור

מספרים מתאימים arabic פעילות לפתיחת שיעור

יצירת תרגילים arabic פעילות לפתיחת שיעור

חיפוש סכומים arabic פעילות לפתיחת שיעור

ללא מילים arabic פעילות לפתיחת שיעור

ארבעה משחקי סביבון: פעילויות לחנוכה בנושא חיבור, כפל ואסטרטגיה.

עודף מחמישים אגורות: בכמה אופנים ניתן לתת עודף עם שלושה סוגי מטבעות. מצורף דף פתרונות.

אוסף פעילויות לכיתות א-ב: שש פעילויות המיועדות לילדים בכיתות א' ב' , העוסקות בנושאים: זיהוי חוקיות, סדרות, מיון, יחסים במרחב, חיבור מספרים חד ספרתיים.

משחק - חיבור, חיסור וכפל על לוח המאה: משחק בתחום המספרים שבין 1 ל-100 בפעולות חיבור, חיסור וכפל. המטרה ל"כבוש" את משבצת ה-50 או ה-100.

מספרים בקוביות: שבוץ מספרים בתוך מבנה נתון, כך שהסכום בכל שורה יהיה קבוע. מצורף דף פתרונות.

חיבור וחיסור עד מאה: חקירת סכומים על קודקודים נגדיים של מלבנים המונחים על לוח המאה, תוך נסיון להגיע להכללות. מצורף דף עם הערות מתודיות.

סחרחרת מספרים: השלמת מספרים הנמצאים על מעגל, כך שסכום שני מספרים סמוכים יהיה שווה לסכום של שני המספרים הנמצאים מולם. מצורף פתרון לבעיה.

השלמת סימנים: פעילות במספרים קטנים (עד 13). יש צורך להשלים סימנים נכונים (+ , - ,= ) בתרגילים נתונים.

טרטליה - ניקולו פונטנו: תולדות חייו של טרטליה ודוגמאות למציאת חוקיות בדגמים שהציע טרטליה.

חיבור וחיסור עד 20: שלוש פעילויות למציאת תרגילים במערכי מספרים.

מאחת עד שש: יש לשבץ את הספרות -1 בתבנית נתונה, כך שתתקבל תוצאה גדולה ביותר ו/או תוצאה קטנה ביותר. מצורף דף תשובות.

חוקיות בטבלאות מספרים: מציאת חוקיות מסוימת הקיימת בין קבוצות של מספרים.

מי מנצח אותי בחיבור וחיסור? (משחק בקוביה): השלמת מספרים בתוך תרגילים באמצעות משחק בקוביות.

משחק על לוח המאה: משחק עם שתי קוביות משחק שעליהן מסומנות פעולות חשבון. ההתקדמות בלוח היא על פי התוצאה המתקבלת מביצוע הפעולה הרשומה על גבי הקוביה.

כסה אותי - משחק קוביות: משחק לשני משתתפים. עפ"י תוצאות המתקבלות מזריקת קוביות, מכסים את הלוחות. ישנן הצעות אחדות לגוון המשחק.

דומינו רבוע - חיסור עד 15: יצירת רבוע ע"י התאמת החלקים זה לזה עפ"י תוצאות תרגילי החיסור.

חידות: חידה בה צריך להשלים ספרות בתוך תבנית כפל, וחידה בה צריך לבדוק אפשרויות שונות להגיע ממקום למקום.

מתמטיקה בעזרת הגוף: הצעות לפעילויות עם תלמידים צעירים, המסייעות בהבנת מושגי יסוד, חיבור, כפל, חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

השלמת מספרים: השלמת מספרים בתבניות ריקות, עם אפשרות אחת לפתרון, עם מספר אפשרויות לפתרון וכאלו שאינן ניתנות לפתרון.

חידת מספרים: שיבוץ 6 ספרות בתבנית חיסור, למציאת ההפרש הגדול ביותר וההפרש הקטן ביותר. מצורף דף פתרונות.

מספרי קסם: השלמת מספרים בריבועים עפ"י סכומים נתונים.

עורכים קניות: פעילות לזיהוי מוצר עפ"י נתונים ולחיבור סכומים.

משחק "קריאת מחשבות": שני משחקים בהם יש לנחש מספרים ולגלות אותם בעזרת כרטיסיות או בעזרת טבלה.

קליעה למטרה: צריך להגיע לסכום מסוים באמצעות זריקת חיצים אל מטרות שעליהם מספרים.

מלנכוליה: פעילויות העוסקות בריבועי קסם. מובא ניתוח ריבועי הקסם של דירר (ותמונה של דירר, הקרויה מלנכוליה), ליצירת ריבועי קסם של 3,3 5,5 7.7

משושה הקסם: השלמת מספרים ב"כוורת" על מנת להגיע לסכום זהה (38) בכל כיוון. השימוש מותר רק פעם אחת בכל מספר שבין 1 ל- 19.מצורף דף פתרון.

ריבועי קסם ושעשועים: פעילות משעשעת בריבועי קסם ומשחק מסלולים.

You are here