Untitled Document
header
פעילויות לתלמידים פעילויות לפי נושא

פעולות החשבון

משבצים את המספרים 9 - 0; מדריך למורהarabic

מספרים גדולים בעולם arabic

פעולות בלוח מספרים arabic

יש סדר בפעולות! arabic

החוליה החסרה

כדור הקסם בעשרות שלמות

כדור הקסם במאות שלמות

כיצד אפשר לקבל זאת? arabic (מתוך המלצת השבוע)

בעיות מעניינות 7

בעיות מעניינות 6, פתרונות

משחק הכדורסל, תגובות

בעיות מעניינות 4, פתרונות

בעיות מעניינות 3, פתרונות

בעיות מעניינות 1, פתרונות

שימו את הסימנים ! arabic (מתוך המלצת השבוע)

באיזה מסלול תלכו? arabic (מתוך המלצת השבוע)

מיקום עובדות arabic (מתוך המלצת השבוע)

תרגילים אפשריים (מתוך המלצת השבוע)

איזה גדול יותר? (מתוך המלצת השבוע)

מטרת היום (מתוך המלצת השבוע)

האם תוכלו לעשות זאת בראשיכם? (מתוך המלצת השבוע)

משחק בקוביות לשני משתתפים: בפעילות זו מובא משחק בשתי קוביות לתרגול סכום, הפרש, כפל וחילוק עד 36.

שבץ נא: במסגרת הפעילות יש לשבץ ארבעה מספרים לתוך תבנית כדי להגיע לפסוקי אמת, תוך שימוש בארבע פעולות החשבון

חישובים מקריים: חקירת הקשר בין מספרים שווים בתוך מערך משבצות. פעילות במכפלות ובפעולות חשבון נוספות, תוך ניסיון להגיע להכללה. מצורף דף תשובות.

ארוחה במסעדה: הרכבת תפריט לקבוצת אנשים בהגבלות שונות. פעילות לתלמיד בודד, או לקבוצות בכיתה.

חידות מספרים: השלמת מספרים תוך ביצוע פעילות חשבוניות לפי חוקיות אותה צריך לגלות. מצורף דף פתרונות.

טעות אופטית: תרגול של לוח הכפל וסדר פעולות חשבון.

בית חרושת למכוניות: חקירת האפשרויות השונות להרכבת כלי רכב, עפ"י מגבלות מסוימות.

משחקים - סימני התחלקות: שני משחקים קלים להכנה בנושא סימני ההתחלקות.

מה מיוחד במספר 9? שלוש פעילויות הקשורות למספר 9.

כמה תפוזים קטף הגנב? חידה שניתן לפתרה בעזרת אלגברה.

שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות -9 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

מתמטיקה מכוכב אחר: תרגילים שבהם הפעולות המתמטיות מסתתרות מאחורי סימול כלשהו. צריך לזהות מה מבצעת כל פעולה, ולחבר בעיות דומות. מצורף דף תשובות.

אלבום תמונות: יש לסדר תמונות בתוך אלבום, כאשר נתונות מידותיו של דף האלבום ומידותיה של תמונה. מצורף דף תשובות.

ארבע פעולות חשבון: מציאת הפעולה המשותפת המקשרת זוגות של מספרים.

מהו מספר הבית? מציאת מספרים המקיימים תנאים נתונים - מצורף דף פתרונות.

מי מנצח אותי בחיבור חיסור, כפל או חילוק? (משחק קוביה): השלמת לוח בעזרת תרגילי חשבון עם מספרים המתקבלים מזריקת קוביה.

דוור ורוכבי אופניים (תרגילי שרשרת): בפעילות זו שלוש שאלות בתחום המאה.

אתגרים: שלוש פעילויות שונות לשיבוץ מספרים וסימנים על מנת להגיע למספר מטרה.

חיצי מתמטיקה: פעילות הקשורה לפעולות חשבון בין מספרים. בפעילות זו הוחלפו סימני הפעולות בחיצים.

חיצי מתמטיקה בכוורת: פעולות של חיצי מתמטיקה על מספרים, המסודרים בצורת כוורת.

משחק שלוש קוביות: משחק בקוביות הדורש פעילות בחיבור ובכפל.

קליעה למטרה במספרים קטנים: שלוש חידות במספרים קטנים. מצורף דף פתרונות.

חידת המטבעות: סדור מספר מטבעות נתון על גבי צלעותיו של מרובע, ומציאת הקשר בין מספר מטבעות, לבין מספר המטבעות בקודקודים. מצורף דף פתרונות.

חקירה בלוח המאה: פעילות חקר בלוח מאה המובא בצורת משולש, בו יש למלא את המספרים 100 - 1 בשיטות שונות, ולזהות חוקיות.

תעלומות חשבוניות: חידות הגיון שעובדו עפ"י הספר הרוסי "חשבון מבדר" מאת אמניצקי ניקולי וסחרוב איון. מצורפים פתרונות לחידות.

You are here