Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא

סדרות
אוסף פעילויות לכיתות א-ב: שש פעילויות המיועדות לילדים בכיתות א-ב, העוסקות בנושאים: זיהוי חוקיות, סדרות, מיון, יחסים במרחב, חיבור מספרים חד ספרתיים.

טרטליה - ניקולו פונטנו: תולדות חייו של טרטליה ודוגמאות למציאת חוקיות בדגמים שהציע טרטליה.

הקשר הצרפתי: בעיה בה יש לקבוע את מספר מסילות הברזל המחברות עשר ערים בצרפת. כן מובאת בעיה דומה בה יש לקבוע את מספר ברכות השלום הנאמרות. יש צורך באיסוף הנתונים, ומציאת נוסחה כללית לפתרון. מצורף דף תשובות.

בארץ המשושים: צריך למצוא כמה עצים יהיו בגן העשוי ממשושים ההולכים וגדלים בעלי קודקוד משותף. יש לערוך את הנתונים בטבלה ולהסיק מסקנות. מצורף דף תשובות.

מתמטיקה בעזרת הגוף: הצעות לפעילויות עם תלמידים צעירים, המסייעות בהבנת מושגי יסוד, חיבור, כפל, חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

עיצוב בריצוף: פעילות חקר של סידור מרצפות בדוגמאות שונות לפי כללים הנקבעים מראש. מצורף דף פתרונות.

חקירה בלוח המאה: פעילות חקר בלוח מאה המובא בצורת משולש, בו יש למלא את המספרים 100 - 1 בשיטות שונות, ולזהות חוקיות.
You are here