Untitled Document
header

לגופו של עניין

ברור כמו 2X2
מאת: ד"ר איליה סיניצקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: פעילות חקר העוסקת במספרים שמכפלתם שווה לסכומם.

חקירת שברי יחידה
מאת: ד"ר עלי עותמאן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: חקירות שונות העוסקות בסכומים ובהפרשים של שברי יחידה.

קורותיו של תרגיל
מאת: ד"ר פסיה צמיר וד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: דיווח על דרכים שונות לפתרון של תרגיל ומה הקשר לסדר.

עיקרון שובך היונים
מאת: פרופ' דן עמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: פעילות חקר העוסקת במספרים שמכפלתם שווה לסכומם.

צורת ההתנהגות של ערך השבר ככלי להבנת מושגים במתמטיקה
מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: שינויים במונה ובמכנה של שבר ככלי להבנת מושג הגבול. כולל פעילויות להמחשת מושגים אלו.

על מספרים מעניינים...
מאת: ד"ר יוסי אלרן ומיכל אלרן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: על קבוצות שונות של מספרים מעניינים.

בניית ערך מספרי בעזרת ספרות ושימוש בפעולות ובסימני חשבון
מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: על אפשרויות שונות לבניית מספרים בעזרת ספרות נתונות, פעולות חשבון וסוגריים.

ההסבר האלגברי למשימות ומשחקי חשבון מפתיעים
מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר גלעד הר-שפר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: עשרה שעשועי אריתמטיקה המתאימים לבית-ספר יסודי כשהם מלווים בהסבר אלגברי.

חשבון, שעון ולוח שנה
מאת: ד"ר יוסי אלרן ומיכל אלרן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: פעילויות הקשורות בחשבון מודולו בעזרת שעונים שונים ולוחות שנה.

מי צריך עוד סימן התחלקות ב- 11?
מאת: ד"ר מיכאל קורן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: הצגת סימן התחלקות ב- 11.

בניה גיאומטרית - הבעיות הקלאסיות
מאת: אסף דביר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

אקסיומות האוריגאמי
מאת: רעות יצחקי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

תכונות הקשורות לשטחי משולשים
מאת: ד"ר משה סטופל, ד"ר יחיאל פריש
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18, אוגוסט 2010

You are here