Untitled Document
header

פותרי הבעיות

אילו צורות אתם יכולים ליצור?
מאת: Judith Olson. תרגום: ד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: הצעה לפעילות העוסקת בבניית מצולעים ממשולשים.

מהם הרמזים? דגמים בכיוונים שונים
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: הצעה לפעילות העוסקת בהצבת מספרים בטבלה על-פי  חוקיות מסוימת.

תגובה לבעיה מגיליון מס' 1 - אילו צורות אתם יכולים ליצור?
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק וח'אלד כעבייה
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: תיאור התנסות בבעיה בכיתה.

ריבועים והיקפים
מאת: Carol E. Malloy. עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: הצעה לפעילות העוסקת בהיקפים של צורות הנבנות מריבועים.

תגובות לבעיה מגיליון 2 - מהם הרמזים? דגמים בכיוונים שונים
מאת: מייסון מטר; רונית דהאן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: תיאור התנסויות בבעיה בכיתה.

משולש על לוח מסמרים
מאת: Melfried Olson, Judith Olson, and Lynae Sakshaug. עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: פעילות חקר העוסקת במיצוי האפשרויות לבניית משולש מסוים על לוח מסמרים.

תגובות לבעיה מגיליון 3 - ריבועים והיקפים
מאת: רחל אשר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור:
תיאור התנסויות בבעיה בכיתה.

משחק כדורסל
מאת: Lynae Sakshaug and Conrad Van Voorst . עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: פעילות חקר מעולם הספורט העוסקת במיצוי האפשרויות וחישובי זמן.

תגובות לבעיה מגיליון 4 - משולש על לוח מסמרים
מאת: המורה נילי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור:
תיאור התנסויות בבעיה בכיתה.

משחק גולות
מאת: Robert Mann. עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2006
תיאור: פעילות חקר העוסקת בחילוק עם שארית.

תגובות לבעיה מגיליון 5 - משחק כדורסל
מאת: רחל אשר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2006
תיאור:
תיאור התנסויות בבעיה בכיתה.

טיול בפארק
מאת: Robert Mann. עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: פעילות חקר העוסקת באיזון ובשיוויון.

תגובות לבעיה מגיליון 6 - משחק גולות
מאת: שרה פרנקל
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: תיאור התנסויות בבעיה בכיתה.

חיות בחווה
מאת: Robert Mann. עיבוד: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: פעילות העוסקת ביחסי גודל וכיצד הם באים לידי ביטוי בגרף.

איזה שוקו מתוק יותר?
מאת: אבתיסאם עבד אלח'אלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

בעיית הצפרדעים
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 20, אוגוסט 2011

בעיית הצפרדעים - איפה כאן המתמטיקה?
מאת: ד"ר חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

המטרה: 21
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

מסגרת הריבועים
מאת: ד"ר חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

סטודנטים ותלמידים מתמודדים עם בעיית השוקו
מאת: נעמי חדד
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

המטרה: 21 (הפתרונות)
ערכה: ד"ר חנה לב-זמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22, יוני 2012

נסו לחשוב כמוני: פתרון חידת מספר הילדים מגיליון 21
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

אורחים לארוחת ערב (לפתרון החידה)
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23, ינואר 2013

משהו שטח המשושה?
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24, יוני 2013

You are here