Untitled Document
header

רגע... חושבים

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ינואר 2001
תיאור: בעיות העוסקות במספרים ובשטחים.

פתרונות לבעיות מגיליון 1
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001

שניים ועוד אחד
מאת: פרופ' רומה פלק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: חידה

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 2, ספטמבר 2001
תיאור: בעיות העוסקות במכפלה, בפירוק ריבוע, ובלוח מאה מיוחד.

פתרונות לבעיות מגיליון 2
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002

התאמה לכל הרמות על-ידי שאלות "טובות"
מאת: Peter Sullivan and David Clarke. תרגום: ד"ר מיכל סוקניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 3, פברואר 2002
תיאור: בעיות העוסקות בשיבוץ מספרים ובמדידת זמן.

פתרונות לבעיות מגיליון 3
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: שתי בעיות העוסקות בתרגילים עם נעלמים ועוד בעיה העוסקת בשטח פנים של קוביה מיוחדת.

פתרונות לבעיות מגיליון 4
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 4, ספטמבר 2002
תיאור: שתי בעיות העוסקות בתרגילים עם נעלמים ועוד בעיה העוסקת בשטח פנים של קוביה מיוחדת.

פתרונות לבעיות מגיליון 4
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 5, פברואר 2003
תיאור: בעיות הקשורות בחוקיות של סדרות מספרים ופעולות חשבון.

פתרונות לבעיות מגיליון 5
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 6, ספטמבר 2003
תיאור: בעיות מספרים ובעיות הקשורות בראיה מרחבית.

פתרונות לבעיות מגיליון 6
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004

שאלות לחשיבה
מאת: ד"ר עלי עותמאן ותמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: הצעה לשיחה המשלבת חישובים בעל-פה בכיתות ב ומעלה.
 

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 7, מרץ 2004
תיאור: בעיות הקשורות באילוצים ובמיצוי אפשרויות ובעיה של מציאת חוקיות.

פתרונות לבעיות מגיליון 7
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004

ועוד בסימן 8
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: פתרון נוסף לבעיה 3 מגיליון 6 ועוד שתי בעיות הקשורות למספר 8.

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 8, אוקטובר 2004
תיאור: בעיות מתחום המספרים, ובעיות בתחומים מדידת זמן, אילוצים ומיצוי האפשרויות.

פתרונות לבעיות מגיליון 8
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005

בעיות מעניינות

עיבוד: תמי גירון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 9, מרץ 2005
תיאור: בעיית מספרים ושתי בעיות הקשורות בראיה מרחבית ובסימטריה.

פתרונות לבעיות מגיליון 9
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005

מכונית עתיקה מנצחת בראלי המתמטי
מאת: פרופ' מירי עמית  וד"ר דניאלה לוזון
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: על תחרות הראלי המתמטי, המשימות שבתחרות וניתוח פתרונות תלמידים לאחת מהמשימות.

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10, אוקטובר 2005
תיאור: בעיית מספרים, מיצוי אפשרויות עם אילוצים ומציאת חוקיות לסדרה.

פתרונות לבעיות מגיליון 10
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 11, אפריל 2006
תיאור: מהו ריבוע ההפוך לריבוע הקסם? בעיית כיסוי ריבועים עם טטרמינו ועוד בעיה שיש בה חיבור מספרים חיוביים ושליליים.

פתרונות לבעיות מגיליון 11
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006

בעיות מעניינות
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 12, נובמבר 2006
תיאור: בתרגילי אומדן, בניית תרגיל חיבור לתוצאה נתונה ושאלה שיש בה מצולעים, טרנספורמציות ושברים.

פתרונות לבעיות מגיליון 12
מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007

בעיות מעניינות
עיבוד: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13, מאי 2007
תיאור: ארבע בעיות מתחומים שונים לגילאים שונים.

פתרונות לבעיות מגיליון 13
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007

חידות אודות אסירים משתחררים
מאת: ד"ר אביקם גזית 
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: 3 חידות אסירים.

האולימפידע למתמטיקה: עיר חושבת מתמטיקה - אולימפידע מתמטית לבתי הספר היסודיים תשס"ז בתל-אביב יפו
מאת: מירי בן-ארי

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 14, אוקטובר 2007
תיאור: על ארגון ושלבי האולימפידע בתל-אביב ומבחר של שאלות מתוכה.

בעיות מעניינות
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

פתרונות לשאלות מהאולימפידע למתמטיקה (מגיליון 14)
מאת: מירי בן-ארי
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

חידות על אי-ודאות
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15, פברואר 2008

אולימפיאדת מספרים או איך להפוך תרגול שגרתי לחוויה יצירתית
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 19, מרץ 2011

נסו לחשוב כמוני - שניים סינים ומטא-קוגניציה
מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21, ינואר 2012

You are here