Untitled Document
header
חומרי הוראה   חומרי הוראה למורים

אוגדן חקר נתונים בשילוב יישומונים

האוגדן משלב עבודה עם תוכנת GapMinder (תוכנה חופשית לשימוש).
כל פעילות כוללת מדריך למורה.

כתבה: עינת גיל


פעילות 1: הבנת ייצוג ייחודי עם משתנה אחד וניתוח סיכויים - התפתחות השימוש באינטרנט במדינות בעולם (ד-ה) 

לפעילות בעבריתarabic

מטרת הפעילות היא להכיר, להבין ולפרש ייצוג בו מוצג משתנה כמותי אחד (מספר המשתמשים באינטרנט) על פני משתנה קטגוריאלי אחד (ארץ) ולעסוק בניתוח סיכויים. זאת תוך עיסוק בנושא אקטואלי, העשוי להיות קרוב לתחום העניין של הילדים, תוך שימוש בנתונים אמיתיים ובייצוג ויזואלי, מתעדכן ודינמי .


פעילות 2: הבנת גרף קשר בין משתנים וניתוח סיכויים - מתקשרים בעולם: מאין ולאן בטלפון נייד (ו)

לפעילות בעברית / arabic 

בפעילות זו נבדוק מגמות עולמיות בשימוש בטלפונים ניידים ב-50 השנים האחרונות. מטרת הפעילות היא ללמוד על התפתחות השימוש בטלפונים ניידים בעולם ולהכיר, להבין ולפרש ייצוג בו מוצגים שני משתנים כמותיים.
חקר הנתונים נעשה תוך שימוש בנתונים אמיתיים ובייצוג ויזואלי, מתעדכן ודינמי. הדבר מאפשר לילדים, כמו גם למורים, להיחשף לחקר וגילוי של תופעות עולמיות תוך שימוש בכלי טכנולוגי מתקדם. 


 פעילות 3: על ישובים וילדים והצגת נתונים בגרף (ד-ה)

לפעילות בעברית / arabic

בפעילות זו נאסוף נתונים על ישובים שונים ונגלה מגמות בנתונים, נשווה בין ישובים, ונבחן קשר בין משתנים.
כל זאת בהקשר של נתונים אמיתיים, המתעדכנים מעת לעת באתרי רשויות מקומיות באינטרנט.
הפעילות משלבת עבודה עם יישומון DataGrapher המאפשר לייצג נתונים למספר משתנים ומקרים.


 פעילות 4: סקר חיות מחמד (ג-ד)

 לפעילות בעברית / arabic

הצעה לעריכת סקר לגבי חיית המחמד המועדפת על ילדים.
הפעילות משלבת עבודה עם יישומון Grapher המאפשר לארגן את הנתונים בטבלה ולהציג שכיחויות של המשתנה.


 פעילות 5: סקר חיות מחמד הרצוי והמצוי (ד-ו)

לפעילות בעברית / arabic

הפעילות מזמנת חקר וגילוי ממצאים מחיי היומיום של הילדים על החלומות שיש להם בנושא גידול חיות מחמד, לצד המציאות המתאפשרת בנושא זה.
הפעילות משלבת עבודה עם יישומון DataGrapher.


פעילות 6: אגף הנוער ותרבות הפנאי (ה-ו)

לפעילות בעברית

איסוף נתונים בנושא תרבות הפנאי של ילדים בארץ. ממצאי הסקר יתעדכנו מהארץ כולה, בקרב כל הילדים שיכנסו לאותה פעילות.
העבודה נעשית בכלי של GoogleDocs. חשוב ליצור חשבון בגוגל, כדי לקבל גישה לכלים השונים.


 פעילויות 7-8: קרובים לשחקים בתל אביב ומעבר (ה-ו)

לפעילות בעברית / arabic

חקר גורדי השחקים בישראל. חלק א' מתמקד במידע על הבניינים הגבוהים בישראל וחלק ב' מתמקד בכיוון הסטטיסטי של מדדי מרכז – ממוצע וחציון.
הפעילות משלבת עבודה עם יישומון Mean and Median.


פעילויות 9-10: מחקרים וסקרים לכיתות ה-ו

לפעילות בעברית 

בפעילות זו הילדים יוצרים שאלון מקוון בעזרתו יאספו נתונים מילדי הכתה בנושא המעניין אותם.
העבודה נעשית בכלי של GoogleDocs. חשוב ליצור חשבון בגוגל, כדי לקבל גישה לכלים השונים.


 You are here