Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים  

מודלים של שטח בכיתות ג' - ט'

AREA MODELS - Spanning the Mathematics of grades 3-9


למאמר בעברית / arabic / הרחבה

מחבר/ים: James E. Schultz

מתוך: Arithmetic Teacher, Vol. 39, No. 2, October 1991, pp.42-46.

תרגום: ברכה סגליס

כמה מילים על המאמר:

המאמר מעלה שאלות שחשוב לשאול את עצמנו בבואינו לבחור מודל מתמטי להוראה.
הוא מדגים דרך מודל השטח, כיצד המודל הנבחר יכול וצריך לתת מענה למרחב גדול של נושאים מתמטיים שהילד לומד בהווה וילמד בעתיד.

הרחבה:

פעילויות בעקבות המאמר בשילוב יישומונים.קורסים והשתלמויות

בדיקת מבחני מיצ"ב

הרישום למאגר המעריכים של מבחני מיצ"ב באתר ראמ"ה נפתח ויימשך עד 22/10/2017.

לפרטים מלאים.

תארים מתקדמים ולימודי המשך

You are here