Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

מסגרת לניתוח ההבנייה השיתופית של טיעונים
ויחסי הגומלין שלה עם סוכן

A framework for analyzing the collaborative construction of arguments and its interplay with agency


למאמר בעברית

מחבר: Mary Mueller, Dina Yankelewitz & Carolyn Maher

מתוך: Educational Studies in Mathematics (2012) 80: 369–387

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

כמה מילים על המאמר:

במאמר מציעים מסגרת לניתוח הדרכים בהן שיתוף פעולה משפיע על בניית טיעונים מתמטיים של לומדים ובכך מקדם הבנה מתמטית. המחברים מציגים שלושה סוגים של שיתוף ודנים בהשפעתם על בניית טיעונים מתמטיים ועשיית התלמידים. מסגרת זו מודגמת על ידי שימוש בנתונים ממחקר על התפתחות הנמקה מתמטית בתכנית לא פורמלית המתקיימת בכיתה ו' לאחר שעות בית הספר.You are here